Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2021-2022 van het Waalse Parlement, de 1 juillet 2022

Artikel 1. De gewone zitting 2021-2022 van het Waals Parlement wordt gesloten op 6 september 2022 's avonds.

Art. 2. De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 1 juli 2022.

Voor de Regering:

De Minister-President,

E. DI RUPO

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 32, zoals gewijzigd;

Op de voordracht van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT