Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, de 2 juin 2022

Artikel 1. Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot opneming van een aantal bepalingen betreffende tankpunten uit Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1745 van de Commissie van 13 augustus 2019 tot aanvulling en wijziging van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van oplaadpunten voor motorvoertuigen van categorie L, walstroomvoorzieningen voor binnenschepen, waterstofvoorzieningen voor het wegvervoer, aardgasvoorziening en voor het wegvervoer en de scheepvaart en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/674 van de Commissie.

Art. 2. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 november 2018, wordt punt 5° aangevuld met een punt g), luidend als volgt:

"g) tankpunt voor LNG: een tankvoorziening voor bevoorrading met LNG, bestaande uit een vaste of mobiele installatie of een offshorefaciliteit of een ander systeem.".

Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. paragraaf 6 wordt vervangen als volgt :

  " § 6. 1° de walstroomvoorziening voor zeeschepen, inclusief het ontwerp, de installatie en het testen van de systemen, moet voldoen aan de technische specificaties van de IEC/ISO/IEEE 80005-1-norm;

 2. de walstroomvoorziening voor binnenschepen moet, afhankelijk van de energiebehoeften, voldoen aan norm EN 15869-2 of EN 16840. ";

 3. het artikel wordt aangevuld met een nieuwe paragraaf 7, luidend als volgt:

  " § 7. 1° LNG-tankpunten voor zeeschepen die niet vallen onder de internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren (IGC-code), moeten voldoen aan norm EN ISO 20519;

 4. LNG-tankpunten voor binnenschepen moeten, uitsluitend met het oog op de interoperabiliteit, voldoen aan norm EN ISO 20519 (delen 5.3 tot en met 5.7).".

  Art. 4. De Minister tot wiens bevoegdheden de Waterwegen behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Namen, 2 juni 2022.

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT