Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van individuele afwijkingen met betrekking tot de betaling van kraamgeld, de 2 septembre 2021

Article 1er. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2. In afwijking van artikel 7, § 2, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen machtigt de Minister bevoegd voor kinderbijslag de toekenning en de storting van het kraamgeld aan de persoon die daadwerkelijk het kind opvoedt wanneer de persoon aan wie het kraamgeld betaald moet worden krachtens artikel 7, § 2, als voornoemd niet geïdentificeerd is of overleden is voor de betaling van het kraamgeld.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2020.

Art. 4. De Minister bevoegd voor gezinsbijslagen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 2 september 2021.

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica,

Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

V. DE BUE

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, inzonderheid op artikel 7, § 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT