Besluit van de Waalse Regering betreffende de retributie die in 2021 voor de terrassen van de HORECA-sector wordt gevorderd, de 3 juin 2021

Artikel 1. De retributie die wordt gevorderd voor de terrassen in de HORECA-sector op basis van de schaal die is opgenomen in bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, onder de rubriek "Terreinbezettingen/Handelsactiviteiten HORECA", zal voor het jaar 2021 niet verschuldigd zijn.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 3 juni 2021.

Voor de Regering:

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,

Ph. HENRY

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, artikel 3, § 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 mei 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 mei 2021;

Gelet op het verslag van 6 mei 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 69.414/4 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd als volgt:

Gelet op de dringende noodzakelijkheid waardoor een advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State binnen een termijn van maximaal vijf werkdagen uitgebracht kan worden; dat het coronavirus COVID-19 op 11 maart 2020 door de WHO bestempeld werd als een pandemie en dat de HORECA-sector, in de context van een ernstige gezondheidscrisis, te maken heeft gehad met bezwarende en beperkende sluitingsmaatregelen die de sector in gevaar brengen;

Overwegende dat de zeer korte openingsperiode in de zomer van 2020 voor de HORECA-sector die een vergunning heeft voor de bezetting van het openbaar domein voor een terras, heeft geleid tot een dusdanig verlies aan inkomsten dat de begunstigden van de vergunning de jaarlijkse retributie voor 2021 niet betalen of zelfs uitdrukkelijk weigeren te betalen, zoals het geval was in 2020, en dat dit moet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI