Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b.2 wat betreft de risicopersonen jonger dan 65 jaar, de 1 avril 2021

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2. De Regering neemt het protocol aan voor de uitvoering van fase 1.b.2., wat betreft de risicopersonen jonger dan 65 jaar van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassenen bedoeld in artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, vermeld in bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 2 maart 2021.

Art. 4. De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. - Het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b.2 wat betreft de risicopersonen jonger dan 65 jaar

"protocol voor de uitvoering van fase 1.b.2, wat betreft de risicopersonen jonger dan 65 jaar

De hoofdbeginselen van de Belgische vaccinatiestrategie tegen COVID-19 zijn de volgende:

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 11 november 2020 heeft de hoofdbeginselen vastgesteld, onderliggend aan de Belgische vaccinatiestrategie:

- Vaccinale dekking met een doel van 70% van de bevolking;

- Bepalen van de prioritaire groepen op grond van wetenschappelijke adviezen;

- Kosteloze vaccinatie op vrijwillige basis voor elke burger;

- Medefinanciering van het gezamenlijk vaccinatieprogramma door de federale overheid en de deelgebieden.

Deze beslissingen zijn verbonden aan volgende voorwaarden en gegevens:

- Massieve vaccinatiecampagnes waarbij de vaccins geleverd worden in meerdosisflacons, dezelfde dag toe te dienen;

- België één of meerdere doeltreffende en veilige vaccins tegen COVID-19 ter beschikking stellen.

- De capaciteit van het Belgisch gezondheidssysteem voor de geleidelijke en doeltreffende verdeling en de vaccinatie van de bevolking, waarbij de autoriteiten voor volksgezondheid ondersteund worden door de interfederale Task force "vaccin COVID-19", op 16 november 2020 opgericht door de Interministeriële conferentie Volksgezondheid, de gezamenlijke gezondheidsstructuren van het land waaronder Sciensano en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Daartoe wordt de registratiesoftware Vaccinet+ door alle deelgebieden gebruikt.

- De wil om door overtuigingskracht en transparantie de terughoudendheid tegenover het vaccin te overwinnen en er zo voor te zorgen dat de bevolking deze strategie inzake volksgezondheid onderschrijft.

De vaccinatie tegen COVID-19 betreft enkel het volwassen publiek (vanaf 18 jaar).

De indicaties voor de toediening van een vaccin en de eventuele contra-indicaties bij de vaccinatie zijn voorzien overeenkomstig de SOP's en aanbevelingen voor het gebruik van het toe te dienen vaccin en, wat betreft de contra-indicaties, op basis van eveneens een medische analyse.

Er zal, in voorkomend geval, een vaccinatiekaart kunnen worden uitgereikt aan iedere persoon die de vaccinatie tegen COVID-19 gekregen heeft.

Vaccinatiefases en prioritair verklaarde doelgroepen:

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 3 december 2020 op grond van de aanbeveling van de Task Force beslist een "advies voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19 voor België" goed te keuren, dat gevolg geeft aan het advies van de wetenschappers van de Hoge Gezondheidsraad. Dat document voorziet in een gefaseerde toegang van de prioritair verklaarde doelgroepen tot het COVID-19 vaccin.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 3 februari 2021 heeft beslist over te gaan tot de uitvoering overeenkomstig de vaccinatiestrategie van fase 1.b, waarin in de praktijk de groep 65-plussers geleidelijk wordt aangevuld met welbepaalde risicogroepen, op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

De vaccinatie tegen COVID-19 wordt dus gefaseerd in functie van deze prioriteiten, maar eveneens ten opzichte van de beperkte beschikbaarheid van vaccins en hun aanbeveling tot toediening per categorie van personen

Na fase 1.a.4 beogen de volgende prioritaire groepen, geïdentificeerd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid in fase 1.b, meer bepaald de personen van 65 jaar en ouder en de kritische functies

In fase 1.b. betreft de subgroep die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vastgesteld heeft, de personen van 65 jaar en ouder (fase "1.b.1"), de risicopersonen jonger dan 65 jaar (fase "1.b.2") en, ten slotte, de personen die bepaalde kritische functies (fase "1.b.3") uitoefenen.

Na afloop van fase 1.b wordt fase 2 voortgezet, die de gezamenlijke volwassen bevolking beoogt;

Het protocol dat in dat document wordt uitgerold beoogt uitsluitend fase 1.b.2 wat betreft de risicopersonen jonger dan 65 jaar, zoals vastgesteld tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 3 februari 2021. De distributie- en vaccinatiegegevens zijn enkel beschikbaar voor de vaccins van Pfizer en Moderna (vaccins van het type mRNA), evenals Astra Zeneca (vaccin van het adenovirustype) bij het opstellen van deze procedure en worden ter informatie in huidig protocol nader bepaald.

Het gebruik van een ander vaccin houdt in, dat er een specifieke toedieningsaanbeveling wordt uitgevaardigd door het FAGG. Niettegenstaande de nadere bepalingen die huidig protocol ter informatie voorziet betreffende met name de bestelling, de opslag, de verdeling en de voorbereiding van ieder vaccin tegen COVID-19, zullen de regels bepaald bij de laatste versies van de SOP's zoals omschreven door het FAGG toegepast en in acht genomen moeten worden.

Dit protocol betreft de risicopersonen jonger dan 65 jaar die in de regio van het Franse taalgebied verblijven, bepaald op grond van de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 3 februari 2021 volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad nr 9618 van februari 2021 en nr 9626 van maart 2021 inzake prioritering van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor de vaccinatie tegen SARS-COV-2 (fase 1b).

De vaccinaties tegen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI