Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen, van February 19, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016, vervalt het eerste streepje van punt 3°.

Art. 2. In artikel 26 van hetzelfde besluit vervallen de woorden "met uitzondering van de punten 3° en 4° van artikel 18. Deze punten treden in werking van zodra de Minister de normen heeft vastgesteld zoals bepaald in artikel 25, maar niet vroeger dan 1 januari 2021".

Art. 3. De Minister van Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 4 februari 2021.

Voor de Regering :

De Minister-President,

 1. DI RUPO

  De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,

 2. TELLIER

  Aanhef

  De Waalse Regering,

  Gelet op het Waalse Dierenwelzijnwetboek, artikel D.26, eerste lid;

  Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2014 betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen;

  Gelet op het rapport van 14 december 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT