Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector, van February 18, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017, wordt een punt 9° /1 ingevoegd, luidend als volgt: "9° /1 bosuitbating: operator die activiteiten verricht met betrekking tot de handelingen van eerste houtverwerking, die voorafgaan aan industriële verwerking: vellen, het snoeien van struiken, vormgeven, uitslepen en vervoeren van rondhout;".

Art. 2. In artikel 19, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 2 februari 2017 en 19 juli 2018, in het derde lid, worden de woorden ", op zijn verzoek," ingevoegd tussen de woorden "aan het betaalorgaan" en de woorden "een afschrift van het verzoek".

Art. 3. Artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt 7°, luidend als volgt :

" 7° voldoen aan de normen met betrekking tot de milieuvergunning op het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend".

Art. 4. In artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 december 2016, 2 februari 2017 en 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in het eerste lid, 4°, worden de woorden ", op zijn verzoek," ingevoegd tussen de woorden "aan het betaalorgaan" en de woorden "een afschrift van het verzoek";

 2. het eerste lid wordt aangevuld met een punt 9°, luidend als volgt :

  " 9° voldoen aan de normen met betrekking tot de milieuvergunning op het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend".";

 3. in het vierde lid wordt het woord "ontvankelijke" ingevoegd tussen de woorden "in het kader van" en de woorden "vestigingssteun is ook geldig".

  Art. 5. In artikel 35, § 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden "van de aandelen van de vennootschap" vervangen door de woorden "van de aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen".

  Art. 6. Artikel 53 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :

  Elk document overgemaakt langs de elektronische weg heeft dezelfde waarde als een document van een papieren versie als hij via het portaal "PAC-ON-WEB" wordt overgemaakt.".

  Art. 7. Artikel 56 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :

  "De minister stelt de NACE-codes vast die vereist zijn voor de toegestane verwerking, verpakking en opslag van landbouwproducten.".

  Art. 8. Artikel 57 van hetzelfde besluit wordt aangevuld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT