Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen, van February 09, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2. De Regering neemt het protocol aan voor de uitvoering van fase 1.a.3, wat betreft de ziekenhuisinstellingen van het COVID 19-vacinatieprogramma voor volwassenen bedoeld in artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, vermeld in bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 15 januari 2021.

Art. 4. De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. "Protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3. van het vaccinatieprogramma voor volwassenen tegen COVID-19, wat betreft de ziekenhuisinstellingen.

De hoofdbeginselen van de Belgische vaccinatiestrategie tegen COVID-19 zijn de volgende:

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 11 november 2020 heeft de hoofdbeginselen vastgesteld, onderliggend aan de Belgische vaccinatiestrategie:

- Vaccinale dekking met een doel van 70% van de bevolking;

- Bepalen van prioritaire groepen op grond van wetenschappelijke adviezen;

- Kosteloze vaccinatie op vrijwillige basis voor elke burger;

- Medefinanciering van het gezamenlijk vaccinatieprogramma door de federale overheid en de deelgebieden.

- Deze beslissingen zijn verbonden aan volgende voorwaarden en gegevens:

- Massieve vaccinatiecampagnes waarbij de vaccins geleverd worden in meerdosisflacons, dezelfde dag toe te dienen;

- België één of meerdere doeltreffende en veilige vaccins tegen COVID-19 ter beschikking stellen.

- De capaciteit van het Belgisch gezondheidssysteem voor de geleidelijke en doeltreffende verdeling en vaccinatie van de bevolking, waarbij de autoriteiten voor volksgezondheid ondersteund worden door de interfederale Task force "vaccin COVID-19", op 16 november 2020 opgericht door de Interministeriële conferentie Volksgezondheid, de gezamenlijke gezondheidsstructuren van het land waaronder Sciensano en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). De registratiesoftware Vaccinet+ wordt door alle deelgebieden daartoe gebruikt.

- De wil om door overtuigingskracht en transparantie de terughoudendheid tegenover het vaccin te overwinnen en er zo voor te zorgen dat de bevolking deze strategie inzake volksgezondheid onderschrijft.

De vaccinatie tegen COVID-19 betreft enkel het volwassen publiek (vanaf 18 jaar). Kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen worden in dit stadium nog niet bediend, er wordt in een bijzondere bepaling voorzien voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er zal, in voorkomend geval, een vaccinatiekaart kunnen worden uitgereikt aan iedere persoon die de vaccinatie tegen COVID-19 gekregen heeft.

Vaccinatiefases en prioritair verklaarde doelgroepen:

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 3 december 2020 op grond van de aanbeveling van de Task Force beslist een "advies voor de operationalisering van vaccinatiestrategie tegen COVID-19 voor België" goed te keuren, dat gevolg geeft aan het advies van de wetenschappers van de Hoge Gezondheidsraad. Dat document voorziet in een gefaseerde toegang van de prioritair verklaarde doelgroepen tot het COVID-19vaccin.

De COVID-19 vaccinatie wordt dus gefaseerd in functie van deze prioriteiten.

De derde prioritaire groep, geïdentificeerd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid in fase 1.a.3 beoogt het personeel van de ziekenhuisinstellingen.

Het in dat document ontwikkelde protocol beoogt uitsluitend fase 1.a.3. wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen. Bij het opstellen van deze procedure zijn de gegevens in verband met de verdeling en de vaccinatie enkel beschikbaar voor het Pfizer-vaccin (vaccin van het type mRNA). Het betreft enkel het personeel van de ziekenhuisinstellingen van het Franse taalgebied, alsmede vrijwilligers en stagiairs die er regelmatig hun activiteiten uitoefenen.

Overeenkomstig de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 13 januari onder het ziekenhuispersoneel worden prioritair gevaccineerd, hoofzakelijk de artsen en het verzorgend personeel van de intensieve zorgen, de spoeddiensten en de diensten voor COVID-patiënten (bijvoorbeeld, geriatrie en longziekten). De stagiairs in opleiding voor de uitoefening van een beroep in de gezondheidszorg in deze specifieke diensten worden op gelijke voet behandeld als de gediplomeerden. De vaccinatie van de andere ziekenhuispersoneelsleden volgt onmiddellijk daarop in fase 1.a.3 van het vaccinatieplan. Het begrip "personeel" dient in ruime zin te worden verstaan, los van het type van de contractuele betrekking met de ziekenhuisinstelling.

De verdeling van de vaccins Pfizer en Moderna tussen de ziekenhuisinstellingen werd nader bepaald in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid die op 14 januari 2021 de beslissing nam dat de 40 Belgische ziekenhuishubs de vaccinatie zullen uitvoeren met het Pfizer-BioNtech vaccin, terwijl de andere ziekenhuizen voor acute zorgen ofwel het vaccin Moderna ofwel het vaccin Pfizer zullen ontvangen.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT