Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de preventie van bepaalde afvalstoffen en van de openbare netheid, van April 18, 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. verdeler: de persoon die zorgt voor de verdeling van reclamedrukwerk of gratis informatiebladen;

 2. reclameteksten: de gratis informatiebladen en het reclamedrukwerk;

 3. uitgever: de persoon die belast is met en verantwoordelijk is voor de redactionele inhoud van een publicatie, die de druk- en verdelingsopdrachten bestelt en financieel regelt en die toeziet op de wettelijke vereisten in verband met dit statuut;

 4. plastic folie: de plastic omhulsel of verpakking rond één of meerdere geschriften;

 5. reclamedrukwerk: de gratis publicatie met commerciële doeleinden die het bijzonder belang van de adverteerder(s) beoogt, met uitzondering van de gratis informatiebladen. De reclametekst die in de gratis informatiebladen in de vorm van een afzonderlijke folder wordt ingelegd, behoudt zijn statuut van reclamedrukwerk.

 6. kunststof: een polymeer in de zin van artikel 3, punt 5, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad waaraan additieven of andere stoffen kunnen zijn toegevoegd, en dat kan fungeren als structureel hoofdbestanddeel van draagtassen;

 7. Minister: de Minister die voor Leefmilieu bevoegd is;

 8. gratis informatiebladen: de gratis publicatie verspreid volgens een regelmatige en vastgelegde periodiciteit met een minimum van twaalf nummers per jaar en bevattende de multimerken-reclame, de vermelding van de verantwoordelijke uitgever en de contactpersoon van de redactie, alsmede, enerzijds, door de auteursrechten beschermde redactionele tekst, met informatie van journalistieke aard die gebonden is aan de recente gebeurtenissen en aangepast aan het verdelingsgebied, maar die hoofdzakelijk lokaal en/of gemeentelijk is, en anderzijds, niet-verouderde informatie van algemeen belang over actuele gebeurtenissen die aangepast is aan het verdelingsgebied, met betrekking tot vijf van de zes volgende onderwerpen:

  1. de beurtregelingen (artsen, apothekers, dierenartsen,...);

  2. de agenda's met de belangrijkste culturele, sportieve, verenigings- en liefdadigheidsevenementen in het distributiegebied;

  3. de werkaanbiedingen en opleidingsaanbod;

  4. de notariële aankondigingen;

  5. de advertenties van particulieren;

  6. de wetgevingen, de aankondigingen van openbaar nut en de officiële publicaties of publicaties van openbaar belang, zoals de openbare onderzoeken of publicaties die in opdracht van rechtbanken en gerechtshoven zijn gelast;

 9. producent: de uitgever van reclameteksten en van gratis publicaties die in het Waalse Gewest worden verspreid;

 10. reclame: de activiteit of de communicatiepraktijk die erop gericht is een merk, een product of een dienst van commerciële aard te promoten en de aankoop of het gebruik daarvan aan te moedigen.

  Art. 2. De bewoner van een gebouw kan zich op elk moment verzetten tegen het ontvangen van ongeadresseerde reclameteksten door een regionale sticker op zijn brievenbus aan te kleven.

  De regionale sticker drukt de weigering van het ongeadresseerde reclamedrukwerk en van de ongeadresseerde gratis informatiebladen of alleen de weigering van het ongeadresseerde reclamedrukwerk uit.

  De twee soorten regionale stickers worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT