Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, de 31 août 2023

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, gewijzigd bij het besluit van 2 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. aan paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "e) de dagen die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding;";

 2. er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, die luidt als volgt:

  " § 3/1. In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 3. DmfA: de aangifte waarmee een werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers indient bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

 4. loon in tienden: het maandelijkse brutoloon, zoals aangegeven in DmfA, die voor een tewerkstelling aangegeven wordt als betaling in tienden;

 5. tijdelijk onderwijspersoneel: de volgende personeelsleden die tijdelijk aangesteld zijn:

  1. de personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

  2. de personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991;

  3. de leden van de inspectie, vermeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;

  4. de personeelsleden, vermeld in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken;

  5. de personeelsleden, vermeld in artikel 3 van het decreet Rechtspositie Basiseducatie van 7 juli 2017;

  6. de personeelsleden, vermeld in artikel V.2, V.47, V.117 en V.173 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

  In afwijking van paragraaf 3 zijn voor tijdelijk onderwijspersoneel de volgende bepalingen van toepassing:

 6. om de factor W te bepalen, wordt voor de maanden januari tot en met juni en september tot en met december het loon in tienden gedeeld door 1,2;

 7. Wq is gelijk aan de som van alle W's in een kwartaal q, die worden berekend conform punt 1° en paragraaf 3, 1°. ".

  Art. 2. Artikel 1, 2°, heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2022.

  Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit, en de Vlaamse minister, bevoegd voor werk, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Brussel, 31 augustus 2023.

  De minister-president van de Vlaamse Regering,

  J. JAMBON

  De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

  M...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT