Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen, de 31 août 2023

Artikel 1. In artikel 4, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen wordt het getal "0,5" vervangen door het getal "0,025".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 20 september 2023.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 31 augustus 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Z. DEMIR

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 4, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, en artikel 40 en 41;

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 1° en 5°.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 juni 2023;

- Er is op 21 juni 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT