Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor Vlaamse Parken, de 14 juillet 2023

TITEL 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. decreet van 9 juni 2023: het decreet van 9 juni 2023 houdende de Vlaamse Parken en algemene landschapszorg;

 2. bevoegde instantie: het Agentschap voor Natuur en Bos, als de aangelegenheid betrekking heeft op een Nationaal Park Vlaanderen, of de Vlaamse Landmaatschappij, als de aangelegenheid betrekking heeft op een Landschapspark;

 3. onderzoeksprogramma: de leidraad voor de ontwikkeling van de onderzoeksprojecten in het betreffende Nationaal Park Vlaanderen;

 4. plan: het masterplan of het operationeel plan;

 5. planperiode: de periode waarop een masterplan of operationeel plan betrekking heeft;

 6. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur.

  Art. 2. Tenzij zij via beveiligde zending gebeurt, verloopt de uitwisseling van berichten tussen de bevoegde instantie en, naargelang het geval, het parkbureau of de gebiedscoalitie uitsluitend via één of meer elektronische wegen die de bevoegde instantie kiest en bekendmaakt.

  TITEL 2. - Vlaamse Parken

  HOOFDSTUK 1. - Erkenningsvoorwaarden en -procedure

  Afdeling 1. - Erkenningsvoorwaarden

  Art. 3. § 1. Om erkend te worden als Landschapspark moet het gebied, aanvullend op de voorwaarden vermeld in artikel 3 van het decreet van 9 juni 2023, voldoen aan elk van de volgende erkenningsvoorwaarden:

 7. het gebied heeft een ruimtelijke samenhang en duidelijke, landschappelijk leesbare grenzen;

 8. het gebied heeft een landschappelijke kwaliteit en identiteit die aantoonbaar blijken uit cijfers en beschrijvingen van volgende waarden:

  1. minstens 35% kwaliteitsvolle cultuurhistorische landschappen en erfgoedelementen;

  2. minstens 70% open ruimte;

  3. minstens 15% speciale beschermingszones of ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals vermeld in artikel 1.1.2 10° VCRO;

 9. het gebied vertoont een hoge mate van verwevenheid van landbouw, natuur, bos, erfgoed, toerisme, water, wonen, economie en recreatie;

 10. het gebied heeft een unieke belevingswaarde;

 11. voor het gebied is een masterplan ontvankelijk verklaard, zoals vermeld in artikel 8 en 10;

 12. voor het gebied is een operationeel plan, dat uitvoering geeft aan het masterplan, ontvankelijk verklaard, zoals vermeld in artikel 9 en 10.

  De Vlaamse regering kan onderbouwd afwijken van de criteria vermeld in § 1, 2° bij de erkenning van een landschapspark.

  § 2. Om erkend te blijven als Landschapspark moet het gebied voldoen aan elk van de erkenningsvoorwaarden van paragraaf 1. In afwijking van 5° en 6° van paragraaf 1 moet het masterplan en het operationeel plan goedgekeurd zijn, zoals vermeld in artikel 21, 22 en 23.

  Art. 4. § 1. Om erkend te worden als Nationaal Park Vlaanderen moet het gebied, aanvullend op de voorwaarden vermeld in artikel 4 van het decreet van 9 juni 2023, voldoen aan elk van de volgende erkenningsvoorwaarden:

 13. het gebied heeft een ruimtelijke samenhang, de configuratie van het gebied beoogt een zo compleet mogelijk landschapsecologisch systeem dat ruimte geeft aan natuurlijke processen en voldoende samenhangend is; minstens één natuurkern heeft een oppervlakte groter dan 3000 hectare; een natuurkern kan enclaves bevatten of doorsneden worden door een barrière mits de maximaal te overbruggen afstand van deze enclaves en barrières, kleiner is dan 200 meter;

 14. het gebied heeft een natuurkwaliteit waarbij minstens de helft van de natuurkern biologisch waardevol of zeer waardevol is en die onderscheidend is binnen de Europese en Vlaamse context;

 15. het gebied heeft een unieke belevingswaarde;

 16. voor het gebied is een masterplan ontvankelijk verklaard, zoals vermeld in artikel 8 en 10;

 17. voor het gebied is een operationeel plan, dat uitvoering geeft aan het masterplan, ontvankelijk verklaard, zoals vermeld in artikel 9 en 10.

  Op militaire domeinen die deel uitmaken van een Nationaal Park Vlaanderen zullen de in artikel 4, paragraaf 2 van het decreet van 9 juni 2023, bepaalde doelstellingen geen afbreuk doen aan de militaire functie van die domeinen. In geval van onverenigbaarheid met die doelstellingen zal de aanwending voor militaire behoeften, de veiligheid of de militair-strategische belangen van de Staat voorrang hebben.

  § 2. Om erkend te blijven als Nationaal Park Vlaanderen moet het gebied voldoen aan elk van de erkenningsvoorwaarden van paragraaf 1. In afwijking van 4° en 5° van paragraaf 1 moet het masterplan en het operationeel plan goedgekeurd zijn, zoals vermeld in artikel 21, 22 en 23.

  De Vlaamse regering kan onderbouwd afwijken van de erkenningscriteria bepaald in paragraaf 1, eerste lid.

  Afdeling 2. - Procedure tot erkenning

  Onderafdeling 1. - Oproep tot kandidaatstelling, ontvankelijkheid en beoordeling van erkenningsaanvragen en selectie van kandidaten

  Art. 5. De Vlaamse Regering kan een oproep doen tot kandidaatstelling voor een erkenning als Vlaams Park. Het oproepreglement bevat de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling.

  Een aanvraag tot erkenning als Vlaams Park gebeurt door middel van een parknota. Het oproepreglement bepaalt de termijn voor het indienen van een parknota, deze termijn bedraagt minstens zes maanden vanaf de bekendmaking van het oproepreglement in het Belgisch Staatsblad.

  De parknota, vermeld in het tweede lid, bevat minstens op straffe van onontvankelijkheid:

 18. de motivering door de gebiedscoalitie dat het gebied voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4°, indien de parknota betrekking heeft op de erkenning van een Landschapspark;

 19. de motivering door de gebiedscoalitie dat het gebied voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, 1° tot en met 3°, indien de parknota betrekking heeft op de erkenning van een Nationaal Park Vlaanderen;

 20. het advies van de betrokken lokale overheden, vermeld in artikel 11, eerste lid van het decreet van 9 juni 2023. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de parknota. Als er binnen die termijn geen advies is verleend, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. De betrokken lokale overheden organiseren een vorm van inspraak. Bij de inspraak wordt de perimeter van het Vlaams Park minstens aangeduid op een kaart die beschikbaar is op perceelsniveau en bruikbaar is. De door de lokale overheid gekozen inspraakvorm maakt het mogelijk dat de betrokken eigenaars en gebruikers individueel kunnen reageren op basis van de beschikbaar gestelde informatie. Ingeval een betrokken lokale overheid geen vorm van inspraak organiseert, zal de bevoegde instantie, al dan niet in samenwerking met de gebiedscoalitie, hiervoor instaan. De lokale overheden die gelegen zijn buiten de perimeter van het gebied waarvoor een kandidatuur als Vlaams Park wordt voorbereid kunnen een advies overmaken dat opgenomen moet worden in het dossier.

  Art. 6. De bevoegde instantie bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor de erkenning als Vlaams Park en brengt de gebiedscoalitie binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst ervan op de hoogte van de ontvankelijkheid ervan. Is de aanvraag niet ontvankelijk, dan geeft de bevoegde instantie aan welke ontvankelijkheidsvereisten niet zijn vervuld en verzoekt zij tot vervollediging van de aanvraag. De bevoegde instantie bevestigt de ontvangst van de ontbrekende elementen en de ontvankelijkheid van de aanvraag.

  Art. 7. De Vlaamse Regering beoordeelt de door de kandidaten ingediende parknota's op basis van de erkenningsvoorwaarden voor Vlaamse Parken, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4° voor een Landschapspark of vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, 1° tot en met 3° voor een Nationaal Park Vlaanderen, en het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor een erkenning als Vlaams Park. De Vlaamse Regering wint voor de beoordeling van de parknota's het advies in van een commissie van experten, vermeld in artikel 15 en 16.

  De Vlaamse Regering selecteert op basis van de beoordelingen, vermeld in het eerste lid, de kandidaten die een masterplan en een operationeel plan mogen indienen bij de bevoegde instantie.

  De selectiebeslissing, vermeld in het tweede lid, bepaalt ook de termijn waarbinnen de kandidaten een masterplan en operationeel plan kunnen indienen en deze termijn bedraagt overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het decreet van 9 juni 2023, minstens 12 maanden vanaf de kennisgeving van de selectiebeslissing aan de kandidaten.

  De bevoegde instantie brengt de gebiedscoalitie via beveiligde zending op de hoogte van de beslissing van de Vlaamse Regering.

  Onderafdeling 2. - Vaststelling van de vereisten en procedure inzake ontvankelijkheid voor masterplannen en operationele plannen

  Art. 8. Een masterplan van een kandidaat Vlaams Park bevat, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de volgende elementen:

 21. een geïntegreerde gebiedsanalyse;

 22. een geïntegreerde gebiedsvisie;

 23. een beschrijving van het bestuur van de rechtspersoon die in het masterplan als parkbureau wordt voorgedragen;

 24. het advies van de betrokken lokale overheden, vermeld in artikel 11, tweede lid van het decreet van 9 juni 2023. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van minstens zestig dagen zoals bepaald in de adviesaanvraag. Als er binnen die termijn geen advies is verleend, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. De betrokken lokale overheden organiseren een vorm van inspraak. Bij de inspraak wordt de perimeter van het Vlaams Park minstens aangeduid op een kaart die beschikbaar is op perceelsniveau en bruikbaar is. De door de lokale overheid gekozen inspraakvorm maakt het mogelijk dat de betrokken eigenaars en gebruikers individueel kunnen reageren op basis van de beschikbaar gestelde informatie. Ingeval een betrokken lokale overheid geen vorm van inspraak organiseert, zal de bevoegde instantie, al dan niet in samenwerking met de gebiedscoalitie, hiervoor instaan. De lokale overheden die gelegen zijn buiten de perimeter van het gebied waarvoor een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT