Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 in het kader van een toelage aan VIB voor het hosten van Emphasis, de 14 juillet 2023

Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel:

(in duizend euro)

Begrotingsartikel Ent. Basis allocatie ESR Van Naar
VAK VEK VAK VEK
EB0-1EBB2AH-PR EB0 1EE104 0100 1.800 255
EB0-1EFB2LW-IS EB0 1EF123 4160 1.800 255
Totaal 1.800 255 1.800 255

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor innovatie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 14 juli 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

J. BROUNS

Aanhef

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid;

- het decreet van 16 december 2022 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 10 juli 2023.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT