Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het verlof voor verminderde prestaties en de attestering van ziekte, de 8 août 2023

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 en 17 oktober 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in punt 3° wordt de zinsnede "opgemaakt door middel van het door het departement onderwijs voorgeschreven formulier," opgeheven;

 2. in punt 3° wordt de zin "Voor personeelsleden die in verschillende betrekkingen fungeren moet het attest duidelijk vermelden op welke betrekkingen de afwezigheid wegens ziekte betrekking heeft;" opgeheven;

 3. in punt 4° wordt het woord "departement" vervangen door de woorden "Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming";

 4. aan punt 4° wordt de volgende zin toegevoegd:

  "Op het attest wordt vermeld waar het personeelslid tijdens de afwezigheid verblijft.".

  Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995, 24 november 1998 en 17 oktober 2014, wordt de zin "Op beide attesten moet vermeld worden waar men tijdens de afwezigheid verblijft." vervangen door de zin "Als het personeelslid dat wegens ziekte afwezig is, tijdens de ziekte niet in zijn woonplaats verblijft, deelt het personeelslid zijn verblijfplaats aan de directeur mee.".

  Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995, 24 november 1998 en 17 oktober 2014, worden de woorden "departement onderwijs" telkens vervangen door de woorden "Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming".

  Art. 4. Aan artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. in het eerste lid worden tussen het woord "controle-onderzoeken" en het woord "gebeuren" de woorden "in het kader van voltijds ziekteverlof" ingevoegd.

 6. er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "De controleonderzoeken in het kader van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en van een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen worden in de praktijk van de dokter of in een medisch controlecentrum uitgevoerd.".

  Art. 5. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "departement onderwijs" vervangen door de woorden "Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming".

  Art. 6. In artikel 15, § 3 van hetzelfde besluit, worden de woorden "departement onderwijs" vervangen door de woorden "Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming".

  Art. 7. In artikel 17, § 3 van hetzelfde besluit, worden de woorden "departement onderwijs" vervangen door de woorden "Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming".

  Art. 8. Artikel 19 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, wordt vervangen door wat volgt:

  "Art. 19. Het personeelslid, vermeld in artikel 1 van dit besluit, dat een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte wil opnemen, stuurt een aanvraag in de vorm van een plan, zoals vermeld in artikel 24, § 1, van het besluit van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, naar het controleorgaan.".

  Art. 9. In artikel 20/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 7. het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:

  "Als het controleorgaan dat nodig acht, kan het een tussentijdse controle vastleggen om na te gaan of de gezondheidstoestand van het personeelslid de verdere uitvoering van het plan nog wettigt. Over de eventuele tussentijdse controle maakt het controleorgaan bij de goedkeuring van het plan of bij een tussentijdse controle afspraken met het personeelslid.";

 8. in het tweede lid wordt tussen het woord "controlearts" en het woord "niet" de zinsnede "na de tussentijdse controle, vermeld in het eerste lid," ingevoegd.

  Art. 10. In artikel 20quinquies, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, worden de woorden "departement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT