Besluit van de Vlaamse Regering over de technische keuring van motorfietsen, driewielers en vierwielers, de 20 juillet 2022

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG.

HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. bevoegde instantie: de Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het wegenbeleid, of zijn gemachtigde;

 2. bevoegde persoon: de persoon vermeld in artikel 36 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

 3. controlecentrum: een keuringsstation van een erkende keuringsinstelling;

 4. controleur: het personeelslid van een erkende keuringsinstelling dat technische keuringen uitvoert;

 5. departement: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

 6. driewieler: elk voertuig, vermeld in artikel 1, § 1, punt 3 en 3bis, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

 7. erkende keuringsinstelling: een instelling die conform het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen erkend is, en die in minstens een van haar controlecentra technische keuringen van motorfietsen, driewielers en vierwielers uitvoert;

 8. gebreken: de technische defecten of andere vormen van niet-naleving die tijdens een technische keuring worden vastgesteld;

 9. gevaarlijke gebreken: de gebreken die een direct en onmiddellijk gevaar voor de verkeersveiligheid vormen of gevolgen hebben voor het milieu;

 10. grote gebreken: de gebreken die de veiligheid van het voertuig in gevaar brengen of gevolgen hebben voor het milieu, of andere weggebruikers in gevaar brengen en andere belangrijke gevallen van niet-naleving;

 11. keuringsbewijs: een rapport van de technische keuring dat een controlecentrum afgeeft. Dat rapport bevat het resultaat van de technische keuring;

 12. kleine gebreken: de gebreken die geen belangrijke gevolgen hebben voor de veiligheid van het voertuig of geen gevolgen hebben voor het milieu, en andere kleine vormen van niet-naleving;

 13. motorfiets: elk voertuig, vermeld in artikel 1, § 1, punt 2 en 2bis, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

 14. technische keuring: een inspectie die minstens voldoet aan de minimumvoorschriften, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. De technische keuring garandeert dat een voertuig veilig kan worden gebruikt op de openbare weg en dat het aan de voorgeschreven en verplichte veiligheids- en milieukenmerken voldoet;

 15. vierwieler: elk voertuig, vermeld in artikel 1, § 1, punt 4 en 4bis van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

 16. voertuig: de motorfietsen, driewielers en vierwielers die onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen.

  HOOFDSTUK 3. - Toepassingsgebied

  Art. 3. De volgende motorfietsen, driewielers en vierwielers die in het verkeer gebracht zijn, vallen onder het toepassingsgebied van dit besluit:

 17. motorfietsen, driewielers en vierwielers met een motor met inwendige verbranding, waarvan de motorcilinderinhoud groter is dan 125 cm3;

 18. motorfietsen, driewielers en vierwielers die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  1. ze hebben een elektrische of hybride motor waarvan het nominaal continu maximumvermogen meer dan 11 kW bedraagt;

  2. ze hebben een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km per uur.

  Onverminderd het derde lid, zijn de artikelen 6, 8 en 9 van dit besluit toepasselijk op de in het eerste lid bedoelde motorfietsen, driewielers en vierwielers die geacht worden te rijden onder dekking van een Belgische nummerplaat wanneer voldaan is aan een van de volgende voorwaarden:

 19. de motorfiets, driewieler of vierwieler is ingeschreven, zou ingeschreven moeten zijn of beoogt ingeschreven te worden op naam van een persoon die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een gemeente in het Vlaamse Gewest;

 20. de motorfiets, driewieler of vierwieler is ingeschreven, zou ingeschreven moeten zijn of beoogt ingeschreven te worden op naam van een rechtspersoon die ingeschreven is in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen als rechtspersoon in een gemeente in het Vlaamse Gewest;

 21. de motorfiets, driewieler of vierwieler is ingeschreven, zou ingeschreven moeten zijn of beoogt ingeschreven te worden op naam van een rechtspersoon opgericht door of krachtens het internationaal of buitenlands recht die beschikt over een vestiging in het Vlaamse Gewest.

  Artikel 6, § 1, eerste lid, 1°, en artikel 8, eerste lid, 1°, zijn bovendien van toepassing op alle in het eerste lid bedoelde motorfietsen, driewielers en vierwielers die zich op de openbare weg bevinden.

  De in het tweede en derde lid bedoelde personen zijn vrij om hun motorfiets, driewieler of vierwieler te laten controleren in een centrum voor technische keuring in een ander gewest volgens de daar toepasselijke regels. Het keuringsbewijs dat afgeleverd werd in een ander gewest is van rechtswege geldig in het Vlaamse Gewest voor de geldingsduur ervan.

  HOOFDSTUK 4. - Technische keuring

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen

  Art. 4. § 1. De motorfietsen, driewielers en vierwielers, vermeld in artikel 3, zijn onderworpen aan technische keuringen om na te gaan of ze voldoen aan de reglementaire bepalingen die erop van toepassing zijn.

  De technische keuringen worden uitgevoerd door de erkende keuringsinstellingen.

  § 2. Behalve in geval van andersluidende bepalingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT