Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten, de 3 septembre 2021

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Afdeling 1. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

 2. beëindiging van de milieu-investeringen: de laatste van de volgende data:

  1. de datum van de laatste factuur;

  2. de datum van de akte bij verwerving van een onroerend goed;

  3. de datum van de leasingovereenkomst;

 3. indieningsdatum van de steunaanvraag: de datum waarop OVAM de steunaanvraag elektronisch ontvangt;

 4. onderneming: elk van volgende organisaties:

  1. iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;

  2. iedere rechtspersoon;

  3. iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

 5. kleine onderneming: een onderneming die, rekening houdend met de partnerondernemingen en de verbonden ondernemingen, vermeld in artikel 3 van bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening, aan al de volgende voorwaarden voldoet:

  1. er zijn minder dan vijftig personen werkzaam;

  2. een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro hebben;

 6. middelgrote onderneming: een onderneming die, rekening houdend met de partnerondernemingen en de verbonden ondernemingen, vermeld in artikel 3 van bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening, aan al de volgende voorwaarden voldoet:

  1. er zijn minder dan 250 personen werkzaam;

  2. een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro hebben;

  3. geen kleine onderneming zijn;

 7. milieu-investeringen: de investeringen die gericht zijn op milieubescherming als vermeld in artikel 2, punt 101, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 8. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de Omgeving;

 9. staatssteun: elke maatregel die met de interne markt verenigbaar is omdat ze voldoet aan al de criteria, vermeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie;

 10. steun: elke vorm van financiering, met inbegrip van staatssteun.

  De definities, vermeld in artikel 2, punt 101 tot en met 131, van de algemene groepsvrijstellingverordening, zijn van toepassing.

  Afdeling 2. - Definitie van een kleine en middelgrote onderneming

  Art. 2. De grootte van de onderneming, vermeld in de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 2 van bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening, wordt vastgesteld op basis van een verklaring op erewoord van de onderneming en op basis van de gegevens, vermeld in artikel 3 van dit besluit.

  Art. 3. De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële bedragen hebben betrekking op het laatste afgesloten boekjaar en worden jaarlijks berekend. Zij worden vanaf de datum van afsluiting van de rekeningen in aanmerking genomen. Het bedrag van de omzet wordt berekend exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) en andere indirecte rechten of heffingen.

  Met financiële bedragen wordt bedoeld de jaaromzet en het balanstotaal van de jaarrekening die neergelegd is bij de Nationale Bank van België voor de indieningsdatum van de steunaanvraag, en die beschikbaar is via een centrale databank.

  Om de jaaromzet te berekenen, wordt een boekjaar van meer of minder dan twaalf maanden herrekend tot een periode van twaalf maanden.

  Wanneer een onderneming op de datum van afsluiting van de rekeningen vaststelt dat de op jaarbasis berekende gegevens boven of onder de in artikel 1, punt 5° en punt 6° bedoelde drempels voor het aantal werkzame personen of de financiële bedragen liggen, verkrijgt of verliest zij de hoedanigheid van middelgrote, kleine of micro- onderneming alleen wanneer deze drempels in twee opeenvolgende boekjaren worden overschreden.

  Voor ondernemingen die geen jaarrekening moeten opmaken, worden de gegevens om de jaaromzet te berekenen, vastgesteld op basis van de twee laatste aangiftes bij de directe belastingen voor de indieningsdatum van de steunaanvraag. De gegevens om het aantal werkzame personen te berekenen, worden in dat geval vastgesteld aan de hand van het aantal werknemers in de onderneming gedurende de laatste acht kwartalen die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan attesteren voor de indieningsdatum van de steunaanvraag.

  Bij recent opgerichte ondernemingen, waarvan de eerste jaarrekening nog niet is neergelegd en de eerste fiscale aangifte nog niet is gedaan, worden de gegevens vastgesteld op basis van een in de loop van het boekjaar te goeder trouw gemaakte schatting.

  Afdeling 3. - Europese regelgeving

  Art. 4. Dit besluit valt onder de toepassing van de algemene groepsvrijstellingsverordening onder de voorwaarden, vermeld in de artikelen 1 tot en met 12 en artikel 47.

  Afdeling 4. - Algemene voorwaarden

  Art. 5. De steun die in het kader van dit besluit verleend is, kan niet gecumuleerd worden met de steun die verleend is in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.

  Art. 6. Een onderneming komt alleen voor steun in aanmerking als ze aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 11. de onderneming is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid

 12. de onderneming is een opdrachthoudende vereniging, opgericht in het kader van het decreet lokaal bestuur.

 13. de onderneming is een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan het statuut, vermeld in punt 1° tot en met 2°.

  Een onderneming komt in aanmerking voor steun als ze voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 14. ze beschikt over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;

 15. ze verbindt zich ertoe in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen ten laatste een jaar na de goedkeuring van de steunaanvraag.

  Art. 7. Er wordt alleen steun verleend aan ondernemingen die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

 16. ze heeft op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen fiscale schulden of achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

 17. ze is op de datum van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden als vermeld in artikel 2, 18, van de algemene...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT