Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, van February 23, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector

Artikel 1. In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector wordt de datum "31 december 2020" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 2. In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "van 800.000 euro" vervangen door " van 1,8 mio euro".

Art. 3. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "nationale veiligheidsraad, de" vervangen door de zinsnede "federale,".

Art. 4. In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° evenementen die de richtlijnen van de federale, Vlaamse, provinciale of lokale overheid niet kunnen naleven. De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag het bewijs toe dat hij de geldende regelgeving op vlak van de organisatie van het type evenement kan naleven om het evenement coronaveilig te organiseren. Voor zover er geen specifieke regelgeving voor het te organiseren type evenement van toepassing is, voegt de steunaanvrager bij zijn aanvraag het bewijs toe dat hij in staat is voldoende bijkomende maatregelen te nemen om het evenement coronaveilig te organiseren".

Art. 5. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het tweede lid worden de woorden "nationale veiligheidsraad" vervangen door het woord "federale";

 2. in het derde lid wordt de zinsnede "nationale veiligheidsraad, de" telkens vervangen door de zinsnede "federale,".

  Art. 6. In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het bedrag "800.000 euro" vervangen door "1,8 mio euro".

  Art. 7. In hetzelfde besluit wordt een artikel 32/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 32/1. De steunaanvrager handelt volgens de concrete richtlijnen die het Agentschap Innoveren en Ondernemen inzake uitbetaling en verjaring van steun bezorgt ".

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

  Art. 8. In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT