Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, van January 29, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:

(in duizend euro)

Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR VAN NAAR
VAK VEK VAK VEK
CB0-1CBG2AB-PR CB0 1CB033 0100 212.541 174.535
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC234 4140 80.000 80.000
EC0-1EAB2ZZ-LO EC0 1EA216 1100 500 500
FC0-1FDD2DA-WT FC0 1FD151 4410 2.247 2.247
FC0-1FDD2DD-WT FC0 1FD152 4410 2.318 2.318
FC0-1FDD2DG-WT FC0 1FD153 4410 1.283 1.283
FC0-1FDD2DH-WT FC0 1FD146 4430 1.736 1.736
FC0-1FGD2GD-WT FC0 1FG174 4430 4.742 4.742
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE007 4140 8.992 8.992
GE0-1GDF2JA-WT GE0 1GD391 1211 21.641 21.641
GE0-1GDF2KA-WT GE0 1GD394 3300 15.250 15.250
SH0-1SAA2ZZ-LO SH0 1SA509 1100 38 38
SH0-1SKA2QA-WT SH0 1SK507 1211 5.000 8.900
SH0-1SKA2QA-WT SH0 1SK533 1211 4.120 4.159
SJ0-1SMC2GA-WT SJ0 1SM611 3122 64.674 22.729
Totaal 212.541 174.535 212.541 174.535

Art. 2. Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 29 januari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

M. DIEPENDAELE

Aanhef

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid;

- het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 28 januari 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van een daadkrachtige aanpak van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT