Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van een oproep om voorstellen in te dienen voor de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen, de 26 mars 2020

Artikel 1. De oproep om voorstellen in te dienen voor de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.Bijlage. Oproep als vermeld in artikel 1

Oproep om voorstellen in te dienen voor de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen

Op initiatief van de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, Zuhal Demir, en ter uitvoering van artikel 7.2.23 van het Energiebesluit van 19 november 2010, bevat deze bijlage een oproep om projectsubsidieaanvragen in te dienen voor het uitvoeren van een energetisch renovatieproject van noodkoopwoningen.

Op basis van deze oproep worden voorstellen ingewacht die uitvoering geven aan een aantal generieke beleidsdoelstellingen op het vlak van energiebesparing, maar tegelijkertijd bijdragen aan de realisatie van een aantal specifieke doelstellingen.

 1. Algemeen kader

  De oproep om voorstellen in te dienen voor de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen geeft uitvoering aan het Energiearmoedeprogramma, dat op 4 maart 2016 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Het Energiearmoedeprogramma heeft onder meer als doel om het energieverbruik in woningen van kwetsbare gezinnen structureel te verlagen.

  Actie 31 van het Energiearmoedeprogramma betreft de oprichting door de Vlaamse overheid van een rollend fonds voor de renovatie van noodkoopwoningen, om tegemoet te komen aan de behoefte aan een stabiel systeem van specifieke financiële ondersteuning voor renovatiewerken aan dergelijke woningen. Op 17 mei 2019 werd een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het Energiearmoedeprogramma door de definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen.

  Noodkopers zijn huishoudens die deels uit noodzaak (door een gebrek aan degelijke en betaalbare private en sociale huurwoningen) een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning op een goed kwaliteitsniveau te brengen, met onder meer hoge energiefacturen tot gevolg. Door gebrek aan voldoende eigen middelen en solvabiliteit vallen deze eigenaars ook systematisch uit de boot bij renovatiepremies. Volgens het laatste Woononderzoek maakt het aantal noodkoopwoningen ten minste 4% (of ongeveer 119.000 woningen) uit van de Vlaamse woningvoorraad.

  Gelet op de omvang van die doelgroep, de specifieke financieringsbehoefte van die doelgroep, namelijk een "bulletfinanciering" (waarbij het geleende bedrag in principe op het einde in één keer wordt terugbetaald) zonder vaste termijn, en het gebrek aan een op de doelgroep afgestemd aanbod in het reguliere marktcircuit, wil de minister via deze oproep uitvoering geven aan onder meer de bovenvermelde actie van het Energiearmoedeprogramma. Ze stelt daarvoor een investeringsbudget van 15,5 miljoen euro ter beschikking.

  Als een project wordt geselecteerd, krijgt het steun in de vorm van een renteloze kredietlijn, waarmee aan de eigenaars van noodkoopwoningen renteloze leningen kunnen worden verstrekt voor investeringen op het vlak van energetische renovatie. Op die manier wordt de energie-efficiëntie van het woonpatrimonium verhoogd en wordt de (energie)armoede teruggedrongen. Daarnaast is het de bedoeling dat de geselecteerde noodkopers maximaal worden ontzorgd en begeleid bij het bouwproces. Dit resulteert ook in verbeteringen voor woonkwaliteit en woonveiligheid.

  De renteloze kredietlijn waarover de geselecteerde projecten kunnen beschikken, bedraagt maximaal 900.000 euro per project. Per woning kan maximaal 25.000 euro geïnvesteerd worden. Daarbij wordt gestreefd naar een collectieve aanpak. De opnames op de kredietlijn kunnen gebeuren tot uiterlijk 4 jaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT