Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006, de 22 décembre 2017

Artikel 1. In artikel 27, § 1, van het Mestdecreet van 22 december 2006, het laatst gewijzigd bij het decreet van 12 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. punt 2° wordt vervangen door wat volgt:

  "

  2° VARKENS
  Biggen met een gewicht van 7 tot 20 kg
  Beren
  Zeugen, inclusief biggen met een gewicht kleiner dan 7 kg
  Andere varkens:
  van 20 tot 110 kg
  van 110 kg of meer

  1,38
  15,25
  15,25
  4,97
  15,25

  2,18
  29,61
  29,61
  12,68
  29,61

  ;

  2° in punt 5° wordt punt a) vervangen door wat volgt:

  a) Konijnen
  Gesloten bedrijven (per vrouwelijk konijn)
  Vetmesterij (per dier)
  Kwekerij (per volwassen dier)

  3,91
  0,368
  1,619

  7,22
  0,621
  3,06

  ".

  Art. 2. In het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, worden hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 11 tot en met 13, en hoofdstuk VII, dat bestaat uit artikel 16, opgeheven.

  Art. 3. Aan artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van 30 april 2009 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "7° artikel 10, § 1, 1° en 3°, van het decreet Integraal Waterbeleid.".

  Art. 4. In het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 betreffende de indeling van percelen in een klasse op basis van een bodemanalyse, vermeld in artikel 13, § 3, van het Mestdecreet van 22 december 2006, en tot wijziging van het VLAREL van 19 november 2010, wat betreft de bepalingen voor de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet van 22 december 2006, wordt hoofdstuk 1, dat bestaat uit artikel 1 tot en met 6, opgeheven.

  Art. 5. Aan artikel 1.1.2 van de VLAREME van 28 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 2. er worden een punt 2° /1 en een punt 2° /2 ingevoegd, die luiden als volgt:

  "2° /1 Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem, afgekort GBCS: het GBCS, vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;

 3. /2 INBO: het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2015 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;";

 4. er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "5° werkdag: een dag in de week die niet valt op een zaterdag, een zondag, een wettelijke feestdag of in de periode tussen 25 december en 1 januari.".

  Art. 6. Artikel 1.1.5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

  "Art. 1.1.5. De definities, vermeld in dit artikel, zijn gerelateerd aan het thema "vervoer". Het betreffen de volgende definities:

 5. AGR-GPS: het Automatische Gegevens Registratie-Global Positioning System;

 6. AGR-GPS-apparaat: het apparaat dat vast aanwezig is op het transportmiddel en dat op een automatische en voorgeprogrammeerde wijze de gegevens van mesttransporten registreert en doorstuurt naar een GPS-dienstverlener;

 7. AGR-GPS-apparatuur: het geheel van apparaten, sensoren en instrumenten aanwezig op de transportmiddelen dat gegevens van mesttransporten registreert en doorstuurt;

 8. AGR-GPS-systeem: het geheel van onder meer AGR-GPS-apparatuur, software, processen en protocols die gebruikt worden om de nodige gegevens van mesttransporten vanaf het transportmiddel via de GPS-dienstverlener ter beschikking te stellen van de Mestbank;

 9. burenregeling: een schriftelijke overeenkomst als vermeld in artikel 49, § 1, tweede lid, 1°, van het Mestdecreet van 22 december 2006;

 10. erkende mestvoerder: een door de Mestbank erkende mestvoerder als vermeld in artikel 48, § 1, van het Mestdecreet van 22 december 2006;

 11. erkend verzender: een door de Mestbank erkende aanbieder van meststoffen als vermeld in artikel 60 van het Mestdecreet van 22 december 2006;

 12. gewestgrensoverschrijdend bedrijf: de exploitatie waar dieren als vermeld in artikel 27, § 1, van het Mestdecreet van 22 december 2006, worden gehouden en die landbouwactiviteiten uitoefent op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, waarbij de afstand in vogelvlucht:

  1. van de exploitatie en van de percelen waarop mest wordt uitgereden, tot de gewestgrens minder dan 25 kilometer bedraagt;

  2. tussen de exploitatie enerzijds en de percelen anderzijds niet groter mag zijn dan 40 kilometer;

 13. gewest van bestemming: het gewest waarbinnen het geografische grondgebied ligt waarop de dierlijke mest van het gewestgrensoverschrijdende bedrijf wordt gespreid;

 14. gewest van oorsprong: het gewest waarbinnen het geografische grondgebied ligt waar de dierlijke productie van het gewestgrensoverschrijdende bedrijf zich bevindt;

 15. GPS-dienstverlener: de aanbieder van diensten, onafhankelijk van de erkende mestvoerder en de Mestbank, die via een online verbinding gegevens van de AGR-GPS-apparatuur ontvangt en doorstuurt naar de Mestbank;

 16. transportdocument: een document als vermeld in artikel 47 tot en met 60 van het Mestdecreet van 22 december 2006;

 17. vracht: één rit van aanbieder naar afnemer met een volledige vervoerscombinatie.".

  Art. 7. Aan hoofdstuk 1, afdeling 1, van hetzelfde besluit, worden een artikel 1.1.6 tot en met 1.1.9 toegevoegd, die luiden als volgt:

  "Art. 1.1.6. De definities, vermeld in dit artikel, zijn gerelateerd aan het thema "stallen". Het betreffen de volgende definities:

 18. P-lijst: de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen voor pluimvee, vermeld in hoofdstuk 4 van bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

 19. S-lijst: de lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren, vermeld in hoofdstuk 5 van bijlage I bij het voormelde ministerieel besluit;

 20. stallenlijst: de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen voor pluimvee of varkens, vermeld in hoofdstuk 3 of 4 van bijlage I bij het voormelde ministerieel besluit;

 21. V-lijst: de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens, vermeld in hoofdstuk 3 van bijlage I bij het voormelde ministerieel besluit.

  Art. 1.1.7. De definitie, vermeld in het tweede lid, is gerelateerd aan het thema "bemesting".

  Onder perceelnummer wordt verstaan: het unieke referentienummer van het perceel, vermeld op een verzamelaanvraag, en het kalenderjaar waarop die verzamelaanvraag betrekking heeft.

  Art. 1.1.8. De definities, vermeld in dit artikel, zijn gerelateerd aan het thema "bemonstering en analyses". Het betreffen de volgende definities:

 22. BAM: het door de minister, ter uitvoering van artikel 4, § 1, 20°, van het VLAREL van 19 november 2010, goedgekeurde compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet, vermeld in artikel 45, § 1, 4°, van het voormelde besluit;

 23. BOC: het door de minister, ter uitvoering van artikel 4, § 1, 20°, van het VLAREL van 19 november 2010, goedgekeurde compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming, vermeld in artikel 45, § 1, 3°, van het voormelde besluit.

  Art. 1.1.9. De definities, vermeld in dit artikel, zijn gerelateerd aan het thema "voeders". Het betreffen de volgende definities:

 24. convenant laag-eiwitvoeder: een overeenkomst betreffende veevoeder met een laag gehalte aan eiwit gesloten tussen het Vlaamse Gewest en organisaties die producenten of handelaars van mengvoeders vertegenwoordigen;

 25. convenant laag-fosforvoeder: een overeenkomst betreffende veevoeder met een laag gehalte aan fosfor gesloten tussen het Vlaamse Gewest en organisaties die producenten of handelaars van mengvoeders vertegenwoordigen;

 26. diervoeder: iedere stof die de nutriënten P2O5 of N bevat en die bestemd kan zijn om gevoederd te worden aan een van de diercategorieën als vermeld in de tabel in artikel 27, § 1, van het Mestdecreet van 22 december 2006;

 27. laag-eiwitvoeder: het volledige voeder dat op het moment dat het geproduceerd is, voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  1. het gehalte aan ruw eiwit in het betrokken voeder overschrijdt het voor de betrokken diercategorie bepaalde maximumgehalte, vermeld in artikel 6.3.2.3, tweede lid, niet;

  2. de fabrikant van het betrokken voeder voldoet aan al de volgende voorwaarden:

  1) hij heeft voor het betrokken kalenderjaar een organisatie, die producenten en handelaars van mengvoeders vertegenwoordigt, gemandateerd om het convenant laag-eiwitvoeder te ondertekenen;

  2) hij heeft bewezen dat hij voldoet aan de toetredingsvoorwaarden van het convenant laag-eiwitvoeder;

  3) hij heeft zich in het voorgaande kalenderjaar gehouden aan de verbintenissen die voortvloeien uit het convenant laag-eiwitvoeder, als hij in het voorgaande kalenderjaar betrokken was bij het convenant laag-eiwitvoeder,;

 28. laag-fosforvoeder: het volledige voeder dat voldoet aan de volgende twee voorwaarden op het moment dat het geproduceerd is:

  1. het gehalte aan totaal fosfor in het betrokken voeder overschrijdt het voor de betrokken diercategorie bepaalde maximumgehalte, vermeld in artikel 6.3.2.2, tweede lid, niet;

  2. de fabrikant van het betrokken voeder voldoet aan al de volgende voorwaarden:

  1) hij heeft voor het betrokken kalenderjaar een organisatie, die producenten en handelaars van mengvoeders vertegenwoordigt, gemandateerd om het convenant laag-fosforvoeder te ondertekenen;

  2) hij heeft bewezen dat hij voldoet aan de toetredingsvoorwaarden van het convenant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT