Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan., de 7 septembre 2023

Artikel 1. In bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde middelbaar kunstonderwijs met beperkt leerplan, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in 3°, F., in het opschrift worden de woorden " van klassieke instrumenten " geschrapt ;

 2. 3°, G., wordt geschrapt;

 3. in 3°, H. :

  - in het opschrift worden de woorden " en het jazz-ensemble " vervangen door de woorden " jazz voor elk van de specialiteiten en het jazz-ensemble " ;

  - in 2), tweede streepje, b), worden de woorden " (van Trio tot Big band) " vervangen door de woorden " (ten minste 3 leerlingen) " ;

 4. in 3°, K., in het opschrift worden de woorden " en leraar in de beoefening van wereld muzikale ritmen " vervangen door de woorden " , leraar in de beoefening van wereld muzikale ritmen en leraar in de digitale muzikale creatie " ;

 5. in 3°, L., in het opschrift worden de woorden " vocale vorming - zang en vocale kamermuziek " vervangen door de woorden " zang en vocale kamermuziek " ;

 6. in 3°, S. :

  - in het opschrift worden de woorden " zang-jazz opleiding " vervangen door de woorden " voor elk van de volgende functies : leraar jazz-zang en jazz-ensemble, leraar pop-zang en pop-ensemble " ;

  - in 2), tweede streepje, a), worden de woorden " zang-jazz opleiding " vervangen door de woorden " jazz-zang of pop-zang " ;

  - in 2), tweede streepje, b), worden de woorden " (vocaal of gemengd) : vanaf het vocaal trio met of zonder instrumentale begeleiding " vervangen door de woorden " jazz of pop-ensemble (ten minste 3 leerlingen) " ;

 7. in 4°, D., wordt 1) vervangen als volgt :

  " 1) Eliminerende artistieke proef 30 punten

  - Geïmproviseerde begeleiding van een danssequentie, in opdracht van de leraar dans ; (10 punten)

  - Uitvoering van fragmenten gekozen door de Examencommissie uit een repertoire van vier werken voorgesteld door de kandidaat, waaronder : (20 punten)

 8. 2 fragmenten uit werken van jazz-repertoire ;

 9. 2 fragmenten uit werken van hedendaagse repertoire ;

  N.B. : de kandidaten moeten naar eigen keuze de muzikanten ter beschikking stellen die hen vergezellen voor de artistieke proef. " ;

 10. in 4°, wordt een nieuwe punt F. toegevoegd, luidend als volgt :

  " F. Examen van pedagogische bekwaamheid voor het aanleren van traditionele dans

  1) Eliminerende artistieke proef 30 punten

 11. Improvisatie -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT