Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ambtenaren van de regeringsdiensten belast met de uitoefening van de bevoegdheden van zonecoördinator met toepassing van Hoofdstuk II van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen 35, § 5, tweede lid, en 53, § 6, van het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, de 24 novembre 2022

Artikel 1. De zonecoördinatoren, in de zin van artikel 5 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen 35, vijfde paragraaf, tweede lid, en 53, zesde paragraaf, van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming worden benoemd uit de directeuren of adjunct-directeuren jeugdbescherming en de adviseurs of adjunct-adviseurs hulpverlening aan de jeugd die kunnen aantonen dat zij minstens vijf jaar ervaring hebben als directeur of adjunct-directeur jeugdbescherming of als adviseur of adjunct-adviseur hulpverlening aan de jeugd.

De ambten van zonecoördinator zijn ambten van directeur in rang 12 (categorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2).

De overheid die bevoegd is om betrekkingen vacant te verklaren, stelt een ambtsprofiel op met betrekking tot de gewenste kwalificaties en ervaring.

De betrekkingen van zonecoördinator worden ingevuld na een gezamenlijke oproep tot interne mobiliteit voor statutair en contractueel personeel:

  1. hetzij door verandering van ambt of door bevordering in graad als het gekozen personeelslid statutair is;

  2. of, door wijziging van de arbeidsovereenkomst indien het geselecteerde personeelslid onder overeenkomst werkt.

De regering benoemt de zonecoördinatoren op basis van een door de directieraad samengesteld dossier, na vergelijking van de kwalificaties en verdiensten van alle kandidaten.

Art. 2. Indien de ambten van zonecoördinator niet kunnen worden ingevuld via de benoemingsprocedure bedoeld in artikel 1, kan, in afwijking van artikel 17 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 betreffende het statuut van de ambtenaren van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, de overeenkomstige graad van directeur toegekend worden aan de laureaten van een vergelijkend wervingsexamen.

Bij gebrek aan een wervingsreserve worden de zonecoördinatoren aangeworven via een arbeidsovereenkomst overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden en de administratieve en financiële toestand van de contractuele personeelsleden van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren.

Onverminderd de overige vereiste reglementaire voorwaarden, kunnen alleen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT