Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingen van inrichtingen voor secundair onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de differentiatie van de financiering van de inrichtingen voor basis- en secundair onderwijs, de 8 septembre 2022

Artikel 1. De vestigingen die voorkomen op de lijsten bedoeld in de bijlagen 1 tot 9 bij dit besluit worden erkend als vestigingen van een inrichting voor secundair onderwijs met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de differentiatie van de financiering van de inrichtingen voor basis- en secundair onderwijs.

Art. 2. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2022 tot vaststelling van de lijst van de vestigingen van inrichtingen voor secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de differentiatie van de financiering van de inrichtingen voor basis- en secundair onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2021.

Art. 4. De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 8 september 2022.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 28 april 2004 betreffende de differentiatie van de financiering van de inrichtingen voor basis- en secundair onderwijs, artikel 2, 1° ;

Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT