Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 8 op de site van de gemeenteschool van Hermalle-sous-Huy ' die afhangt van de ' Ecole d'enseignement fondamental spécialisé EPESCF ' te Amay en van de opening en de exclusieve organisatie van type 3, niet georganiseerd in het hoofdgebouw, in deze nieuwe vestigingsplaats, de 8 septembre 2022

Artikel 1. De Regering kent, in afwijking van artikel 185 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs en van artikel 1.7.3-1, § 2, 6°, van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, een vergunning toe om een vestigingsplaats voor gespecialiseerd lager onderwijs van type 8 op te richten op de site van de gemeenteschool van Hermalle-sous-Huy, gelegen rue du Pont, 8, te 4480 Engis

Het hoofdgebouw waaraan deze vestiginsplaats is verbonden, is de " Ecole d'enseignement fondamental spécialisé EPESCF" te 'Amay, gelegen Rue Velbruck 22, te 4540 Amay

Art. 2. De regering kent, in extra decretale afwijking van artikel 196, vijfde lid, van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, de opening van type 3 toe aan de "Ecole d'enseignement fondamental spécialisé EPESCF" te Amay alsook haar exclusieve organisatie in de nieuwe vestigingsplaats op de site van de gemeenteschool van Hermalle-sous-Huy

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 augustus 2022.

Art. 4. De Minister van Gespecialiseerd onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 8 september 2022.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, de artikelen 185 en 196;

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs van

3 mei 2019, artikel 1.7.3-1. § 2, 6° ;

Overwegende de aanvraag van de inrichtende macht van de " Ecole d'enseignement fondamental spécialisé EPESCF " te Amay om een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 8 te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT