Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor de indiening en verantwoording van subsidies gekoppeld aan de tweejaarlijkse oproep tot projecten voor steun aan de jongeren in hun gewoon leefmilieu en in hun verhouding met de sociale omgeving bedoeld in het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit, de 8 septembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. het decreet : decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit;

 2. de examencommissie : de examencommissie ingesteld in artikel 14/3, § 3, van het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit.

 3. de administratie : de Directie transversaal beleid van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

  HOOFDSTUK 2. - Tweejaarlijkse oproepen tot projecten " steun aan de jongeren in hun gewoon leefmilieu en in verhouding met de sociale omgeving "

  Art. 2. § 1. Elke oproep tot projecten bevat een bestek dat met name de nadere regels voor de indiening van de kandidatuur, de samenstellende delen van het dossier van de kandidatuur en de nadere regels voor de toekenning van de subsidies nader bepaalt.

  § 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend door middel van een door de administratie verstuurd formulier dat de volgende elementen bevat:

 4. de statuten van de aanvrager;

 5. de balans en resultatenrekeningen van de exploitant van het jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag;

 6. een voorstelling van de exploitant en, in voorkomend geval, van zijn maatschappelijk doel;

 7. een gedetailleerde voorstelling van het project met vermelding van de algemene doelstelling, de geplande acties, de ontwikkelde methodologie, de eventuele specifieke benadering van het publiek, het doelpubliek, het soort begeleiding, de relevantie ervan met betrekking tot de algemene doelstelling, de verwachte impact evenals de indicatoren die het mogelijk maken de reikwijdte en de doeltreffendheid van de acties te beoordelen;

 8. een beschrijving van het team en de vaardigheden waarop de actie van de exploitant gebaseerd is om de acties te verzekeren : - aantal vast personeelslid (opleiding, ervaring, functies), - vrijwilligers in een verantwoordelijke functie (opleiding, ervaring, functies);

 9. een gedetailleerd budgetplan voor het project.

  Het formulier voor de kandidaatstelling bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt op de website van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

  Art. 3. § 1. De administratie beslist binnen de 30 dagen na ontvangst over de ontvankelijkheid van het dossier.

  Het onvolledige dossier van de subsidieaanvraag, te laat ingediend of onverenigbaar met de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap, is niet-ontvankelijk.

  De administratie deelt de beslissing over de ontvankelijkheid van het dossier mee aan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT