Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de maatregelen ter ondersteuning van voorzieningen voor de opvang van jonge kinderen en voor structuren voor vrijetijdsopvang in het kader van de energie- en financiële crisis, de 27 octobre 2022

HOOFDSTUK 1. - Maatregelen voor de opvang van jonge kinderen

Artikel 1. In hoofdstuk VIII van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende het algemeen reglement en de vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangcentra georganiseerd door O.N.E. en de gespecialiseerde opvangdiensten voor jonge kinderen, wordt een afdeling 7 "Uitzonderlijke steunmaatregelen in het kader van de energiecrisis van 2022" ingevoegd.

Art. 2. In hoofdstuk VIII, afdeling 7, van voornoemd besluit van 30 april 2009 wordt het volgende artikel 39/2 ingevoegd:

"Art. 39/2. O.N.E. stort in 2022 aan alle gesubsidieerde gespecialiseerde kinderopvangdiensten voor jonge kinderen een eenmalige forfaitaire subsidie van 400 euro per toegelaten plaats".

Art. 3. In titel III, hoofdstuk II, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2019 houdende de vergunnings- en subsidieregeling voor kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige (mede)onthaalouders, wordt een afdeling 3/2 met als opschrift "Uitzonderlijke steunmaatregelen in het kader van de energiecrisis van 2022" ingevoegd.

Art. 4. In titel III, hoofdstuk II, afdeling 3/2, van voornoemd besluit van 2 mei 2019 wordt het volgende artikel 104/3 ingevoegd:

"Art. 104/3. In 2022 stort O.N.E. een uitzonderlijke forfaitaire subsidie van 200 euro per toegelaten kinderopvangplaats aan kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang voor hun onthaalouders in loondienst en zelfstandige onthaalouders, alsook aan andere voorzieningen voor jonge kinderen die erkend zijn in het kader van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering betreffende opvangvoorzieningen.

De kinderopvangdiensten storten deze subsidie integraal en onmiddellijk aan de kinderonthaalouders die onder hun verantwoordelijkheid ressorteren.

De opvangvoorzieningen moeten in activiteit zijn op het opgenblik dat O.N.E. de subsidie betaalt. ".

Art. 5. In artikel 130, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het jaartal "2023" vervangen door "2026".

Art. 6. Artikel 12/1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2019 tot vaststelling van de overgangsregeling voor opvangvoorzieningen wordt als volgt gewijzigd:

  1. in lid 1 worden de woorden "of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" ingevoegd tussen " de opvangplaatsen in het kader van een overeenkomst met ONE" en "kunnen dit recht op subsidies behouden";

  2. aan lid 1 wordt het volgende toegevoegd: "Indien zij voldoen aan de voorwaarde van artikel 89, 3° van het vergunnings- en subsidiebesluit, wordt deze mogelijkheid verlengd tot 31 december volgend op de afsluiting van de evaluatie bedoeld in het tweede lid. O.N.E. past de subsidiëring van de voorzieningen tijdelijk aan om de continuïteit van hun overheidsfinanciering te waarborgen."

  3. lid 2 wordt vervangen door de volgende tekst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT