Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de tussentijdse evaluatie van de doelstellingenovereenkomst overeenkomstig artikel 1.5.2-9, § 1, van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs, de 25 août 2022

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities:

 1. toepassing "PILOTAGE": de toepassing bedoeld in artikel 4 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor de uitwerking van de sturingsplannen en het sluiten van de doelstellingenovereenkomsten van de scholen met toepassing van de artikelen 1.5.2-1 tot 1.5.2-5 van het Wetboek van basis- en secundair onderwijs;

 2. Onderwijswetboek : het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs.

  Art. 2. § 1. De in artikel 1.5.2-9, § 1, van het onderwijswetboek bedoelde tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de doelstellingenovereenkomst omvat de volgende stappen:

 3. de voorbereiding van de tussentijdse evaluatie bedoeld in artikel 3, die omvat:

  1. de uitvoering van een voorbereidende analyse door de directeur, in samenwerking met het opvoedend team van de school, en de mededeling daarvan aan de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst;

  2. een voorbereidende vergadering, op initiatief van de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, met de directie en de inrichtende macht met het oog op de organisatie van de gewenste ontmoetingen tijdens de tussentijdse evaluatie;

 4. de uitvoering van de tussentijdse evaluatie door de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, met inbegrip van de vergaderingen die de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst kan beslissen te organiseren;

 5. de voorstelling van het tussentijds evaluatieverslag door de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst.

  § 2. De afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst deelt de betrokken school uiterlijk zes kalendermaanden voor het begin van de evaluatie en na overleg met de directeur en de inrichtende macht via de toepassing "PILOTAGE" de begindatum van de tussentijdse evaluatie mee. De tussentijdse evaluatie begint ten vroegste op de eerste dag van het vierde jaar van uitvoering van de doelstellingenovereenkomst en ten laatste één maand na de eerste dag van het vierde jaar van uitvoering van de doelstellingenovereenkomst.

  De voorbereidingsfase bedoeld in § 1, 1°, vindt plaats vóór de datum bedoeld in lid 1. De tussentijdse evaluatie bedoeld in § 1, 2°, en de indiening van het evaluatieverslag bedoeld in § 1, 3°, worden gespreid over een periode van maximaal 120 kalenderdagen vanaf de begindatum van de tussentijdse evaluatie die aan de school is meegedeeld.

  Art. 3. § 1. De directeur voert, in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT