Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de institutionele behoeften voor de voortgezette beroepsopleiding ter uitvoering van artikel 6.1.5-4 van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, de 15 septembre 2022

Artikel 1. De institutionele behoeften worden vastgelegd in bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.(NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)

Handtekening

Brussel, 15 september 2022.

De Minister President,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, artikel 6.1.5-4 ;

Gelet op de " gendertest " van 29 augustus 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT