Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 13, § 1, tweede en derde lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, de 3 juin 2021

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 13, § 1, tweede lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst wordt het model van visum vereist om in aanmerking te komen voor de toelatingsproef voor de initiële opleiding om het ambt van inspecteur uit te oefenen van een cursus godsdienst of een cursus niet-confessionele zedenleer, als bijlage opgenomen.

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 13, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, moet de aanvraag om visum door de kandidaat voor de toegang tot het ambt van inspecteur van een cursus godsdienst of een cursus niet-confessionele zedenleer ingediend worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs en via gewone of elektronische post bij de overheid van de betrokken eredienst of bij de organisatie erkend door de wet waartoe hij behoort en die morele hulp verleent volgens een niet-confessionele filosofische opvatting.

Bij gebrek aan reactie binnen 10 werkdagen in de zin van het decreet wordt het visum als verworven beschouwd.

De termijn van 10 werkdagen bedoeld in het vorige lid begint te lopen op de dag na ontvangst van de aangetekende brief.

Art. 3. De voorwaarde bepaald voor de toepassing van artikel 13, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet, is dat geen enkele neutraliteitsopleiding georganiseerd wordt in het kader van de initiële opleiding in verband met de ambten van lesgever uitgeoefend door de kandidaat.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 5. De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 3 juni 2021.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, artikel 13, § 1, tweede en derde lid ;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI