Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, van February 23, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 7, eerste lid, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, vervangen door de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 2020, 3 september 2020, 29 oktober 2020 en 10 december 2020, worden de woorden "28 februari 2021" vervangen door de woorden "30 april 2021".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2021.

Art. 3. De minister die de ambtenarenzaken in zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 11 februari 2021.

Voor de regering:

De minister-president,

P.-Y. JEHOLET

De minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het Toezicht op WBE,

Fr. DAERDEN

Aanhef

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de institutionele hervormingen, artikel 87, § 3, vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 betreffende het statuut van de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de overheidsdiensten van de Franse Gemeenschap, van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en van de instellingen van openbaar nut van het Sectorcomité XVII;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 15 november 2017 betreffende telewerk;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, gewijzigd bij de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 2020, 3 september 2020, 29 oktober 2020 en 7 januari...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT