Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 56 houdende diverse maatregelen betreffende het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, van February 22, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In afwijking van artikel 31, § 2, tweede lid, van het decreet van 2 juni 1998 houdende de organisatie van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap :

  1. wordt de jaarlijkse toewijzing aan elk van de instellingen, per onderwijsgebied, voor het schooljaar 2020-2021 verlengd voor het schooljaar 2021-2022;

  2. moet het aantal leerlingen dat bij de berekening van de toewijzingen in aanmerking worden genomen, is het gemiddelde van het aantal vastgestelde regelmatige leerlingen:

  1. op 31 januari 2022, 31 januari 2020 en 31 januari 2019 voor het schooljaar 2022-2023;

  2. op 31 januari 2023, 31 januari 2022 en 31 januari 2020 voor het schooljaar 2023-2024.

Art. 2. In afwijking van de artikelen 40, 41, 43, 44 en 46 van hetzelfde decreet, zijn de rationalisatienormen niet van toepassing tijdens het schooljaar 2020-2021.

Art. 3. In afwijking van artikel 61 van hetzelfde decreet wordt het aantal in de artikelen 55 en 60 bedoelde betrekkingen dat tijdens het schooljaar 2021-2022 wordt gesubsidieerd, vastgesteld op basis van het aantal regelmatige leerlingen op 31 januari 2020.

Art. 4. De minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 11 februari 2021.

De minister-president,

P.-Y. JEHOLET

De minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 14 november 2020 tot verlening van bijzondere machten aan de regering om het hoofd te bieden aan de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID19;

Gelet op het decreet van 2 juni 1998 houdende de organisatie van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie Financiën, ontvangen op 19 januari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting op 21 januari 2021;

Gelet op het verzoek om advies dat binnen 5 dagen bij de Raad van State is ingediend op 25 januari 2021, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Overwegende dat het advies niet binnen deze termijn is meegedeeld;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de gendertest van 11 januari 2021, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT