Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 54 houdende afwijking van sommige bepalingen betreffende de organisatie van de examencommissie voor het bekwaamheidsbewijs van pedagogische bevoegdheid en de examencommissies voor het gewoon secundair onderwijs, van February 22, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In afwijking van artikel 50, derde lid, van het decreet van 20 juli 2006 betreffende diverse maatregelen met betrekking tot het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs, cultuur en permanente opvoeding, voor de examenzittingen voor het afgeven van het bekwaamheidsbewijs van pedagogische bevoegdheid van 2019 en 2020, kan de mondelinge proef georganiseerd worden enkel voor de examencommissie indien de gezondheidstoestand in verband met de COVID-19- gezondheidscrisis dit vereist.

Art. 2. § 1. De voorzitter of zijn afgevaardigde bedoeld in artikel 3 van het decreet van 27 oktober 2016 betreffende de organisatie van de examencommissies van de Franse Gemeenschap voor gewoon secundair onderwijs, voert de aanpassingen uit die hij nodig acht voor de organisatie van de tweede cyclus van het jaar 2020-2021 indien de gezondheidsomstandigheden in verband met het COVID-19 een normale organisatie van de voornoemde cyclus niet toelaten. In dit verband kan hij ook de organisatie van de proeven aanpassen, onverminderd het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie dat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is neergelegd.

§ 2 In afwijking van artikel 6, § 1, tweede streepje, van hetzelfde decreet, kan de regering de tweede cyclus van het jaar 2020-2021 verlengen tot uiterlijk 31 december 2021, indien zij van oordeel is dat de gezondheidsomstandigheden in verband met het COVID-19 het niet toelaten deze cyclus in juli 2021 af te ronden.

Indien de Regering voornoemde cyclus verlengt, kan de voorzitter of zijn afgevaardigde voorrang verlenen aan de proeven van de kandidaten die, op grond van de resultaten behaald bij de reeds afgelegde proeven, aan het einde van hun zittingsperiode nog steeds de mogelijkheid hebben om te voldoen aan de in de artikelen 19 en 20 van voornoemd decreet gestelde voorwaarden om te slagen voor het behalen van hun getuigschrift, attest of diploma.

Art. 3. Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020.

Artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2021.

Art. 4. De minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 11 februari 2021.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 14 november 2020 tot verlening van bijzondere machten aan de regering om het hoofd te bieden aan de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 1, § 1, c)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT