Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de adoptie, de 17 juillet 2020

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de adoptie, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. punt 4° wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " 4° bestuur: het bestuur bedoeld in artikel 1/1, 2°, van het decreet, namelijk het Algemeen Bestuur Hulpverlening aan de Jeugd van het Ministerie van de Franse Gemeenschap; ";

 2. in punt 5°, wordt het woord " Raad: " vervangen door de woorden " Hoge Raad: ";

 3. in punt 8°, worden de woorden " 346-2, derde lid " vervangen door de woorden " 346-1/1, tweede lid ";

 4. punt 9° wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " 9° intrafamiliale interlandelijke adoptie: elke adoptie bedoeld in artikel 43, § 1, eerste lid, van het decreet; ";

 5. punt 10° wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " 10° extrafamiliale binnenlandse adoptie: elke adoptie niet bedoeld in punt 8° ; ";

 6. punt 11° wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " 11° extrafamiliale interlandelijke adoptie: elke interlandelijke adoptie niet bedoeld in punt 9° ; ";

 7. er wordt een punt 12° ingevoegd, dat luidt als volgt:

  " 12° " algemene verordening gegevensbescherming: de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. ".

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 8. in het eerste lid, worden de woorden " 1° en 5° " vervangen door de woorden " 1°, 5°, 5° /1 en 6° ";

 9. het tweede lid wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " De leden bedoeld bij de punten 1° /1, 2°, 3° en 4°, van het eerste lid van hetzelfde artikel worden na een openbare oproep tot de kandidaten door de Minister benoemd. ";

 10. het derde lid wordt opgeheven.

  Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 11. in het eerste lid, worden de woorden " de leden van de Raad " vervangen door de woorden " de leden van de Hoge Raad bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het decreet " en worden de woorden " vijfentwintig " vervangen door de woorden " vijfendertig ";

 12. in het derde lid, worden de woorden " lid van de Raad " vervangen door de woorden " lid van de Hoge Raad " en worden de woorden " vergaderingen van de Raad " vervangen door de woorden " vergaderingen van deze Raad ".

  Art. 4. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " Art. 4. De Directie voor Adoptie van het Algemeen Bestuur Hulpverlening aan de Jeugd van het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt aangewezen als Centrale Autoriteit van de Gemeenschap (C.A.G.) met toepassing van artikel 1/1, 3°, van het decreet. ".

  Art. 5. In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 13. de woorden " de C.A.G. " worden telkens vervangen door de woorden " het bestuur ";

 14. in het tweede lid, 4°, worden de woorden " een geplande samenwerking " vervangen door de woorden " drie geplande samenwerkingen ".

  Art. 6. In artikel 10 van hetzelfde besluit, worden de woorden " de C.A.G. " telkens vervangen door de woorden " het bestuur ".

  Art. 7. In artikel 12 van hetzelfde besluit, worden de woorden " de C.A.G. " telkens vervangen door de woorden " het bestuur ".

  Art. 8. In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 15. in punt 1°, worden de woorden " de C.A.G. " vervangen door de woorden " het bestuur ";

 16. in punt 2°, wordt het getal " 35 " vervangen door het getal " 30 ".

  Art. 9. In artikel 14 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 17. het tweede lid wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " Er wordt een indexeerbare jaarlijkse vaste subsidie van 150.000 euro, toegekend aan de erkende diensten voor binnenlandse adoptie, opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Er wordt een indexeerbare jaarlijkse vaste subsidie van 92.000 euro, toegekend aan de erkende diensten voor binnenlandse adoptie, opgericht in de vorm van een publiekrechtelijke rechtspersoon. ";

 18. in het derde lid, worden de woorden " 135.660 euro " vervangen door de woorden " 150.000 euro ";

 19. in het vierde lid, worden de woorden " 82.620 euro " vervangen door de woorden " 100.000 euro ".

  Art. 10. In artikel 15 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 20. in het tweede lid worden de woorden " 160.300 euro " vervangen door de woorden " 181.500 euro ";

 21. in het derde lid worden de woorden " 271.320 euro " vervangen door de woorden " 225.000 euro ";

 22. in het vierde lid worden de woorden " 166.770 euro " vervangen door de woorden " 187.500 euro ".

  Art. 11. In artikel 16 van hetzelfde besluit, wordt de eerste paragraaf vervangen door hetgeen volgt:

  " § 1. In aanmerking komen voor de verantwoording van de vaste jaarlijkse subsidie bedoeld bij de artikelen 14 en 15, de volgende personeelskosten:

 23. voor maximum één voltijdse betrekking, de uitbetaling van de bezoldigingen of erelonen berekend op grond van de weddeschalen bedoeld in het tweede lid, overeenkomstig bijlagen 2 en 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, met inbegrip van de geldelijke anciënniteit; voor de geldelijke anciënniteit worden in aanmerking genomen, de vorige prestaties verricht in een vereniging die op het gebied van de adoptie werkte vóór het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, de vorige prestaties verricht in de gesubsidieerde sector van de hulpverlening aan de jeugd en de vorige prestaties verricht in de onderwijssector;

 24. de uitbetaling van de wettelijke werkgeversbijdragen in verband met die bezoldigingen;

 25. het deel van de bezoldiging en van de wettelijke werkgeversbijdragen die de dienst moet betalen, naast de tegemoetkoming van de overheid, in het kader van de programma's voor wedertewerkstelling.

  De toepasselijke weddenschalen zijn de volgenden:

  1. voor de coördinator: weddenschaal 18;

  2. voor de houders van een diploma licentiaat of master in de psychologie: weddenschaal 7;

  3. voor de maatschappelijk assistenten of assistent in de psychologie: weddenschaal 12;

  4. voor het administratief personeel: weddenschaal 20. ".

  Art. 12. In artikel 19 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 26. in het eerste lid worden de woorden " bijlagen 5.A. en 5.B. " vervangen door de woorden " bijlagen 5 en 6 ";

 27. in het tweede lid worden de woorden " bijlage 5.C. " vervangen door de woorden " bijlage 7 ".

  Art. 13. In artikel 20 van hetzelfde besluit, worden de woorden " bijlage 6 " vervangen door de woorden " bijlage 8 ".

  Art. 14. In artikel 21 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 28. in punt 1°, worden de woorden " de C.A.G. " vervangen door de woorden " het bestuur ";

 29. in punt 2°, worden de woorden " of van hun paspoort " toegevoegd na de woorden " identiteitskaart ";

 30. punt 5° wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " 5° indien ze zich inschrijven voor een nieuwe procedure voor intrafamiliale binnenlandse adoptie, het bewijs dat ze ertoe in staat werden geacht door familie- en jeugdrechtbank om te adopteren, in het kader van de vorige procedure; "

 31. er wordt een punt 6° ingevoegd, dat luidt als volgt:

  " 6° indien ze zich inschrijven voor een procedure voor intrafamiliale binnenlandse adoptie, een uittreksel uit de geboorteakte van het door de procedure betrokken kind. ".

  Art. 15. In artikel 22, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 32. in het tweede lid worden de woorden " de C.A.G. " vervangen door de woorden " het bestuur " en worden de woorden " 175 euro " vervangen door de woorden " 200 euro ";

 33. in het tweede lid worden de woorden " 100 euro " vervangen door de woorden " 125 euro ".

  Art. 16. In artikel 23, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 34. in het eerste lid worden de woorden " collectieve informatie- en sensibiliseringsvergadering " vervangen door de woorden " individueel informatie- en sensibiliseringsgesprek ";

 35. het tweede lid wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " Aan het bestuur stort hij (zij of het) een bedrag van 100 euro als deelneming in de kosten van het gesprek. ".

  In § 2 van hetzelfde artikel, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 36. in het eerste lid, worden de woorden " De vergadering " vervangen door de woorden " Het gesprek ";

 37. het tweede lid wordt vervangen door hetgeen volgt:

  " Het gesprek kan worden afgenomen:

 38. door een personeelslid van het bestuur;

 39. door een erkende animator, overeenkomstig artikel 28 of 29, of door een maatschappelijk assistent of een assistent in de psychologie van een erkende adoptiedienst, op voorwaarde dat deze persoon een specifieke, door het bestuur georganiseerde opleidingsmodule over intrafamiliale binnenlandse adoptie heeft gevolgd. ";

 40. Er wordt een derde lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

  " De personen bedoeld in het tweede lid, 2°, worden door het bestuur vergoed ten belope van 100 euro per gesprek. ".

  In hetzelfde artikel wordt een § 3 ingevoegd, die luidt als volgt:

  " § 3. Indien het bestuur het nodig acht, kan het de kandidaat of het koppel voor een tweede gesprek uitnodigen.

  Het tweede gesprek is kosteloos. ".

  Art. 17. In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden " de C.A.G. " telkens vervangen door de woorden " het bestuur ".

  Art. 18. Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen:

  " Art. 25. Elke kandidaat-adoptant of elk koppel kandidaat-adoptanten die (dat) zich inschrijft voor de voorbereiding op een eerste adoptie van een gehandicapt kind neemt deel aan de voorbereiding bedoeld in artikel 22.

  Zodra zijn inschrijving voor de voorbereidingsvergaderingen wordt bevestigd, neemt hij contact op met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI