Besluit van de Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding en de toepassingsduur van de regeling inzake toekenning van een forfaitaire vergoeding voor de kantoorkosten die ontstaan in het kader van het thuiswerk dat als onderwijzend personeel wordt verricht, de 7 juillet 2022

Artikel 1. - De artikelen 265 tot 268 van het decreet van 28 juni 2021 houdende maatregelen inzake onderwijs 2021 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 2. - De artikelen 21.4 en 21.5 van het decreet van 17 mei 2004 over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2021 en zijn van toepassing gedurende vijf kalenderjaren tot en met 31 december 2025.

Art. 3. - De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Eupen, 7 juli 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap :

De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën,

O. PAASCH

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,

L. KLINKENBERG

Aanhef

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 17 mei 2004 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004, artikel 21.6, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021;

Gelet op het decreet van 28 juni 2021 over maatregelen inzake onderwijs 2021, artikel 349, 11°;

Gelet op protocol nr. S3/2022 OSUW1/2022 van 7 februari 2022 dat de conclusies bevat van de onderhandelingen die werden gevoerd in een gemeenschappelijke zitting van het sectorcomité XIX voor de Duitstalige Gemeenschap en van de onderafdeling vermeld in artikel 17, § 2ter, 3°, van het koninklijk besluit van 28 september 1984;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 maart 2022;

Gelet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT