Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 27 april 2020 betreffende de adoptie van kinderen, de 25 mars 2021

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

Naast de definities vermeld in artikel 3 van het decreet wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder:

 1. decreet: het decreet van 27 april 2020 betreffende de adoptie van kinderen;

 2. departement: het departement van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat bevoegd is voor adoptie;

 3. Minister: de minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap die bevoegd is voor adoptie;

 4. consumptieprijsindex: het indexcijfer van de consumptieprijzen berekend overeenkomstig artikel 4, tweede lid, van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld;

 5. Samenwerkingsakkoord: het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie.

  Art. 2. Nadere regels voor ondersteuning bij taalproblemen

  Kandidaat-adoptanten die bij een adoptiedienst van een andere Belgische autoriteit op taalproblemen stuiten, kunnen, binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen, bij de ZBGA een aanvraag tot overname van de volgende kosten indienen:

 6. tolkkosten die ontstaan in het kader van de samenwerking met de adoptiedienst;

 7. kosten voor de vertaling van documenten, voor zover die vertaling door de adoptiedienst geëist wordt.

  Het formulier voor de aanvraag vermeld in het eerste lid wordt ter beschikking gesteld door de ZBGA.

  HOOFDSTUK 2. - Adoptiediensten

  Afdeling 1. - Erkenning

  Art. 3. Kwalificatie van het personeel

  Het diensthoofd van de adoptiedienst heeft minstens een bachelordiploma uit een sociale richting of een daarmee gelijkgesteld studiegetuigschrift en minstens drie jaar beroepservaring in de sociale sector.

  De maatschappelijk werkers van de adoptiedienst hebben minstens een bachelordiploma uit een sociale richting of een daarmee gelijkgesteld studiegetuigschrift.

  De psychologen van de adoptiedienst hebben minstens een bachelordiploma psychologie of een daarmee gelijkgesteld studiegetuigschrift.

  De administratief medewerkers van de adoptiedienst hebben minstens het getuigschrift van het hoger secundair algemeen of technisch onderwijs of een daarmee gelijkgesteld studiegetuigschrift.

  De Minister kan houders van andere kwalificaties toelaten als zij een voor de beoogde functie buitengewoon nuttige beroepservaring of bijzondere opleiding kunnen bewijzen of als er een bewezen gebrek aan personeel is voor de vereiste kwalificatie. De Minister beslist na een advies van het departement binnen zestig dagen na ontvangst van de volledige schriftelijke aanvraag. Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing is genomen, wordt de aanvraag als goedgekeurd beschouwd.

  Art. 4. Infrastructuur en werkwijze

  De infrastructuur van de adoptiedienst is van dien aard dat de uitvoering van de diensten vermeld in artikel 24, § § 2 en 3, artikel 25, § 1, en de artikelen 26, 44, 45, 50, 55, 56 en 62 van het decreet wordt gewaarborgd en dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-adoptanten, families van herkomst, adoptanten en geadopteerden wordt gewaarborgd.

  De adoptiediensten zijn minstens negentien uur per week bereikbaar, gespreid over drie dagen per week.

  Art. 5. Erkenningsprocedure

  § 1 - Een vereniging zonder winstoogmerk of een publiekrechtelijke rechtspersoon die erkend wil worden als adoptiedienst, dient daartoe een schriftelijke aanvraag in bij het departement.

  § 2 - Bij de aanvraag worden minstens de volgende stukken en gegevens gevoegd:

 8. de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk of van de publiekrechtelijke rechtspersoon;

 9. de beschrijving van de infrastructuur;

 10. de beschrijving van de werkwijze, welke beschrijving minstens de volgende inlichtingen bevat:

  1. de organisatiestructuur;

  2. de criteria voor kwaliteitsbewaking;

  3. de missie en visie;

  4. de aanpak in het kader van de adoptiebemiddeling, de adoptiebegeleiding en de nazorg;

 11. de identiteit, kwalificaties en ervaringen, de eensluidend verklaarde kopieën van de studiegetuigschriften en een uittreksel uit het strafregister overeenkomstig artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering voor de leden van het leidinggevend orgaan en voor het aangestelde personeel;

 12. een aanvraag tot organisatie van binnenlandse adopties, interlandelijke adopties of beide vormen van adoptie, waarbij - in het geval van interlandelijke adopties - de vermoedelijke samenwerkingspartners moeten worden vermeld.

  De aanvraag wordt per post of elektronisch ingediend. Het departement bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen dertig kalenderdagen. De datum van de poststempel of - naargelang van het geval - van de elektronische tijdstempel geldt als indieningsdatum.

  § 3 - Het departement onderzoekt of de ingediende aanvraag om erkenning volledig is en onderzoekt de bijgevoegde stukken en gegevens. Indien de aanvraag volledig is, bezorgt het departement de aanvrager een bevestiging. Indien de aanvraag niet volledig is, vraagt het departement de ontbrekende gegevens of - naargelang van het geval - de ontbrekende stukken aan bij de aanvrager.

  Binnen zestig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag, stelt het departement op basis van zijn bevindingen een advies op en zendt het over aan de Minister. Indien binnen die termijn geen advies wordt verstrekt, wordt dit beschouwd als een positief advies.

  Binnen zestig dagen na ontvangst van het advies van het departement of na het verstrijken van de termijn vermeld in het tweede lid beslist de Minister of de erkenning wordt geweigerd of wordt toegekend. Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing is genomen, geldt de erkenning als toegekend.

  De beslissing over de toekenning of weigering van de erkenning wordt onmiddellijk aan de adoptiedienst bezorgd.

  § 4 - Als overeenkomstig artikel 12, § 3, 2°, van het decreet vastgesteld wordt dat de in de erkenning vermelde gegevens niet meer kloppen of als de in de erkende vermelde gegevens om andere redenen moeten worden gewijzigd, dient de adoptiedienst een nieuwe aanvraag om erkenning in bij het departement om de erkenning te wijzigen.

  De aanvraag bevat de stukken en gegevens vermeld in § 2, eerste lid, voor zover die verschillen van de stukken en gegevens in de oorspronkelijke aanvraag.

  Het departement onderzoekt of een wijziging van de erkenning gerechtvaardigd is en bezorgt de Minister een advies binnen zestig dagen na ontvangst van de aanvraag. Indien binnen die termijn geen advies wordt verstrekt, wordt dit beschouwd als een positief advies.

  Binnen zestig dagen na ontvangst van het advies van het departement of na het verstrijken van de termijn vermeld in het derde lid beslist de Minister of de wijziging wordt goedgekeurd of wordt geweigerd. Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing is genomen, wordt de wijziging als goedgekeurd beschouwd.

  De beslissing over de goedkeuring of weigering van de wijziging wordt onmiddellijk aan de adoptiedienst bezorgd.

  Het departement legt elke goedkeuring of weigering van de wijziging, alsook de motivering en de duur ervan, schriftelijk vast.

  § 5 - Om de erkenning te verlengen, dient de adoptiedienst een nieuwe aanvraag om erkenning in bij het departement en dit uiterlijk drie maanden voordat de erkenning afloopt.

  De aanvraag bevat de stukken en gegevens vermeld in § 2, eerste lid, voor zover die verschillen van de stukken en gegevens in de oorspronkelijke aanvraag.

  Het departement onderzoekt de ingediende aanvraag overeenkomstig de bepalingen van § 3.

  § 6 - Indien de erkenning geweigerd wordt of indien de wijziging geweigerd wordt, kan de adoptiedienst beroep instellen bij de Regering. Het beroep is niet opschortend.

  De adoptiedienst zendt het met redenen omklede beroep, samen met alle relevante stukken, aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de Regering en dit binnen 21 dagen, te rekenen vanaf de derde dag na het verzenden van de in § 3, vierde lid, vermelde beslissing waarbij de erkenning geweigerd wordt of van de in § 4, vijfde lid, vermelde beslissing waarbij de wijziging geweigerd wordt.

  De Regering beslist binnen zestig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het beroep, of het beroep ontvankelijk is. Indien binnen de gestelde termijn geen uitspraak wordt gedaan, geldt de beslissing waartegen beroep werd ingesteld als bevestigd.

  De Regering licht het departement over het beroep in. Het departement deelt zijn standpunt mee aan de Regering binnen een door de Regering gestelde termijn.

  Art. 6. Behoud van de erkenning

  Voor het behoud van de erkenning vermeld in artikel 13 van het decreet komen de erkende adoptiediensten minstens de volgende verdere verplichtingen na:

 13. ze vervullen hun taken en verrichten hun diensten zonder discriminatie en met respect ten aanzien van de betrokkenen en ten aanzien van hun persoonlijke levenssfeer en gezinsleven;

 14. ze houden een individueel dossier bij voor elke kandidaat-adoptant en voor elk ter adoptie voorgesteld kind;

 15. met behoud van de toepassing van de bepalingen inzake gegevensbescherming en het beroepsgeheim verlenen ze de medewerkers van de ZBGA toegang tot de individuele dossiers vermeld in 2°;

 16. op het einde van elk kwartaal bezorgen ze de ZBGA een afschrift van hun wachtlijsten van de kandidaat-adoptanten;

 17. ze bezorgen de ZBGA elk jaar tegen 1 mei een activiteitenverslag over de uitvoering van hun taken in het voorgaande jaar;

 18. ze aanvaarden een controle ter plaatse door het departement;

 19. ze stellen het departement op de hoogte van elke gebeurtenis die aanzienlijke uitwerkingen kan hebben op de adoptiedienst of op de ZBGA of die het aanzien van de Duitstalige Gemeenschap zou kunnen schaden;

 20. ze informeren de ZBGA over elke nieuwe overeenkomst als vermeld in artikel 42 van het decreet en over elke wijziging van die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI