Besluit van de Regering tot vaststelling van de kalender voor het schooljaar en het academiejaar 2021-2022, van March 31, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. - Het school- en academiejaar 2021-2022 begint op 1 september en eindigt op 30 juni.

Art. 2. - De allerheiligen-, kerst-, carnavals- en paasvakanties worden vastgelegd als volgt:

Allerheiligen Kerst Carnaval Pasen
2021-2022
van maandag 01.11. 27.12. 28.02. 04.04.

tot vrijdag 05.11. 07.01. 04.03. 15.04.

In afwijking van het eerste lid legt de hogeschool het begin en het einde van het ontspanningsverlof in de tweede helft van het academiejaar vast bij het begin van het academiejaar, overeenkomstig artikel 3.32, § 1, derde lid, van het decreet van 27 juni 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool.

Voor het deeltijdse kunstonderwijs geldt de zaterdag direct na de laatste vakantiedag ook als onderwijsvrije dag.

Art. 3. - Overeenkomstig artikel 58, eerste lid, van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, artikel 3.32, § 1, vierde lid, van het decreet van 27 juni 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool en artikel 18, eerste lid, van het decreet van 23 maart 2009 betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs wordt het aantal bijkomende onderwijsvrije dagen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, voor de brevetopleiding en het voorbereidend jaar, alsook voor het deeltijdse kunstonderwijs voor het schooljaar 2021-2022 vastgelegd op nul dagen:

Art. 4. - Het besluit van de Regering van 15 september 2011 tot vaststelling van de kalender voor de school- en academiejaren 2012-2013 tot 2019-2020, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 26 februari 2019, wordt opgeheven.

Art. 5. - Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Art. 6. - De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Eupen, 11 februari 2021.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

De Minister-President,

Minister van Lokale Besturen en Financiën,

O. PAASCH

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,

L. KLINKENBERG

Aanhef

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikel 7;

Gelet op het decreet van 31 augustus...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT