Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de procedure voor de toekenning van een tegemoetkoming voor individuele hulpmiddelen en de nomenclatuur van de individuele hulpmiddelen voor de inclusie van personen met een handicap op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad, de 18 janvier 2024

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Afdeling 1. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Ordonnantie van 21 december 2018: de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen;

 2. Ordonnantie van 23 maart 2017: de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

 3. Tegemoetkoming: een tegemoetkoming, zoals gedefinieerd in artikel 2, 18°, b), van de ordonnantie van 21 december 2018;

 4. Individueel hulpmiddel: een individueel hulpmiddel in de zin van artikel 2, 18° /1, van de ordonnantie van 21 december 2018;

 5. Aanvrager: een persoon die bij een verzekeringsinstelling een aanvraag tot tegemoetkoming indient voor de toekenning van een of meer individuele hulpmiddelen;

 6. Eiser: een persoon die een beroep instelt tegen een beslissing over een aanvraag tot tegemoetkoming bij een verzekeringsinstelling, voor een of meer individuele hulpmiddelen;

 7. Verzekeringsinstellingen: de Brusselse verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 2, 7°, van de ordonnantie van 21 december 2018;

 8. Expertencommissie: de expertencommissie "individuele hulpmiddelen", bedoeld in artikel 23/1, eerste lid, van de ordonnantie van 23 maart 2017;

 9. Multidisciplinair team: het team bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid;

 10. Multidisciplinair College: het orgaan bedoeld in artikel 27/1 van de ordonnantie van 23 maart 2017;

 11. Verstrekker: een verstrekker in de zin van artikel 2, 9°, van de ordonnantie van 21 december 2018 die handelt in het kader van de toekenning van een individueel hulpmiddel bedoeld in artikel 2, 18°, b), van de ordonnantie van 21 december 2018;

 12. Vertegenwoordiger:

  1. de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager of van de eiser;

  2. als er geen in a) bedoelde vertegenwoordiger is, de door de aanvrager of eiser aangewezen gemachtigde;

 13. Nomenclatuur: de individuele hulpmiddelennomenclatuur die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;

 14. Toelatingsvoorwaarde: de in artikel 2, 6°, d), van de ordonnantie van 21 december 2018 bedoelde voorwaarde;

 15. Toekenningsvoorwaarden: de voorwaarden, andere dan de in punt 14° bedoelde toelatingsvoorwaarde, zoals bedoeld in artikel 3/1, § 1, tweede lid, en § 2 van de ordonnantie van 21 december 2018, en in artikel 6, § 1.

  Afdeling 2. - Doel en toepassingsgebied

  Art. 2. Onverminderd artikel 3/1, § 1, tweede lid, van de ordonnantie van 21 december 2018, omvat het materiële toepassingsgebied van dit besluit ook de individuele hulpmiddelen die voldoen aan de in artikel 6, § 1, bedoelde toekenningsvoorwaarden

  Voor de toepassing van dit besluit wordt de toelatingsvoorwaarde beoordeeld op de dag dat de verzekeringsinstelling de aanvraag tot tegemoetkoming ontvangt. Aan de toelatingsvoorwaarde moet nog steeds op de datum van de levering of de verstrekking van het hulpmiddel voldaan zijn.

  Art. 3. De verzekeringsinstellingen, in het kader van de conforme procedure, en het Multidisciplinair College, in het kader van de in artikel 12 bedoelde afwijkingsprocedure, kennen een tegemoetkoming toe voor een nieuw materieel individueel hulpmiddel of voor een tweedehands materieel individueel hulpmiddel, op voorwaarde dat deze laatste werd gecertificeerd door een technische expert.

  In voorkomende geval moet het materieel individueel hulpmiddel voldoen aan het artikel 1, 1., van besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van besluit 93/465/EEG van de Raad (hierna: besluit nr. 768/2008/EG). Het bewijs van de conformiteit van het materiële individuele hulpmiddel wordt geleverd door de aanwezigheid van de CE-markering zoals bedoeld in artikel R1, 16), van bijlage I van besluit nr. 768/2008/EG.

  Indien mogelijk, en voor zover dat vergelijkbare voordelen biedt, wordt de voorkeur gegeven aan de toekenning van een materieel individueel hulpmiddel dat licht en verplaatsbaar is. Daartoe kan de verzekeringstelling of het Multidisciplinaire College het voorwerp van de aanvraag tot tegemoetkoming herkwalificeren. Die keuze wordt uitdrukkelijk gemotiveerd in de beslissing tot tegemoetkoming waarvan de aanvrager in kennis wordt gesteld.

  Wanneer twee aanvragen worden ingediend voor materiële individuele hulpmiddelen die dezelfde functie vervullen en hetzelfde doel hebben, wordt slechts één tegemoetkoming toegekend.

  HOOFDSTUK II. - Algemene beginselen betreffende de nomenclatuur

  Art. 4. De bij dit besluit gevoegde nomenclatuur en maximumbedragen van de tegemoetkomingen worden goedgekeurd.

  Art. 5. De leverings- en installatiekosten en de belasting over de toegevoegde waarde zijn opgenomen in de maximumbedragen van de nomenclatuur.

  In afwijking van het eerste lid, wanneer, in toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, de btw, volgens de roerende of onroerende goederen waarop zij betrekking heeft, aan een variabel tarief onderworpen is, past de verzekeringsinstelling rechtstreeks het overeenstemmende tarief toe en neemt zij dit op in het bedrag van de tegemoetkoming.

  De kosten met betrekking tot de vergoeding bedoeld in artikel 41, § 3, 4°, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, zijn niet opgenomen in de toegekende tegemoetkoming.

  Art. 6. § 1. Onverminderd de in artikel 7 bedoelde wijze om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen en de in artikel 3/1, § 1, tweede lid, en § 2, van de ordonnantie van 21 december 2018 bedoelde toekenningsvoorwaarden komt de aanvrager die aan de toelatingsvoorwaarde voldoet in aanmerking voor de toekenning van een tegemoetkoming voor een individueel hulpmiddel dat niet in de nomenclatuur is opgenomen, zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, onder de volgende voorwaarden:

 16. het gevraagde hulpmiddel beantwoordt aan de definitie van een individueel hulpmiddel zoals bedoeld in artikel 2, 18/1°, van de ordonnantie van 21 december 2018;

 17. er is in de nomenclatuur die van kracht is op de datum van de indiening van de aanvraag geen enkel individueel hulpmiddel dat even specifiek aan de behoeften van de aanvrager kan beantwoorden als het beoogde individuele hulpmiddel, zoals blijkt uit de multidisciplinaire evaluatie (van de specifieke voorwaarden) inzake de handicap, bedoeld in artikel 3/1, § 3, 2°, van de ordonnantie van 21 december 2018 en uitgevoerd door het multidisciplinaire team van de verzekeringsinstelling dat met de aanvraag belast is. Deze voorwaarde wordt vervuld geacht wanneer een technologische innovatie beter voldoet aan de behoeften van de aanvrager dan een in de nomenclatuur opgenomen individueel hulpmiddel.

 18. het aangevraagde individuele hulpmiddel moet in ieder geval essentieel zijn voor de inclusie van de persoon met een handicap en de kostprijs ervan moet in verhouding staan tot de behoeften van de aanvrager. Deze twee criteria worden beoordeeld door het Multidisciplinair College, dat per geval de overeenstemming bepaalt tussen de kosten van de tegemoetkoming en de door de aanvrager aangevoerde behoefte.

  § 2. Voor zover voldaan is aan de in § 1, 1°, 2° en 3°, bedoelde voorwaarden, dient de betrokken verzekeringsinstelling binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de datum van de beslissing van het multidisciplinaire team, een afwijkingsaanvraag in bij het Multidisciplinair College. De aanvraag wordt behandeld volgens de voorwaarden en regels van de in artikel 12 en volgende bedoelde afwijkingsprocedure.

  Het Multidisciplinair College beslist over het bedrag van de tegemoetkoming dat wordt toegekend overeenkomstig § 1, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, voor een maximumbedrag van achttienduizend honderdvijftig euro inclusief belasting over de toegevoegde waarde.

  HOOFDSTUK III. - Procedures en regels voor de toekenning van tegemoetkomingen

  Afdeling 1. - Conforme procedure

  Onderafdeling 1. - Indiening van de aanvraag

  Art. 7. § 1. De aanvrager dient zijn aanvraag in via een formulier dat overeenstemt met het model dat werd vastgesteld door Iriscare, goedgekeurd door de beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen, bedoeld in artikel 9, § 2, 2°, van de ordonnantie van 23 maart 2017, op advies van de Expertencommissie.

  Het in het eerste lid bedoelde formulier omvat met name:

  1. een administratief formulier;

  2. een medisch formulier en/of medische verslagen voor de omschrijving van de beperking en de gevolgen ervan in termen van onbekwaamheid en handicap; dat formulier wordt ingevuld door een door de aanvrager vrij gekozen arts.

   Onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringsinstelling om krachtens artikel 20, § 1, a), de aanvrager bewijsstukken en/of bijkomende inlichtingen te vragen, en in afwijking van het eerste lid, kan de aanvraag worden ingediend via een door de aanvrager of zijn vertegenwoordiger opgestelde brief.

   § 2. Ongeacht de wijze waarop de aanvraag wordt ingediend, wordt de aanvraag tot tegemoetkoming gedateerd en ondertekend door de aanvrager of zijn vertegenwoordiger en:

  3. via een gewone, aangetekende of elektronische zending verstuurd naar de verzekeringsinstelling die belast is met de aanvraag;

  4. tegen ontvangstbewijs afgegeven op het adres van de verzekeringsinstelling die belast is met de aanvraag.

   Naargelang de indieningswijze van de aanvraag geldt de poststempel, de datum van het ontvangbewijs of de ontvangstdatum van het formulier via elektronische weg als datum van de aanvraag.

   Onderafdeling 2. - Regels voor de behandeling en het onderzoek van de aanvraag

   Art. 8. § 1. Een tegemoetkoming wordt enkel toegekend als het individuele hulpmiddel waarop ze betrekking heeft ten vroegste wordt geleverd of verstrekt op de datum van de kennisgeving van de beslissing tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT