Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot verhoging van de omkadering voor bewoners van de centra voor dagverzorging op het vlak van het personeel voor reactivering, de 18 janvier 2024

Artikel 1. In artikel 2, § 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 22 juni 2022 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor de geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging, wordt het derde streepje vervangen door twee streepjes, die luiden als volgt:

"- tot 30 juni 2022: 0,60 lid van het reactiveringspersoneel ;

- vanaf 1 juli 2022: 2,060 leden van het reactiveringspersoneel." ;

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2022.

Art. 3. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 18 januari 2024.

Voor het Verenigd College :

De leden van het Verenigd College,

bevoegd voor het welzijn en de gezondheid,

E. VAN DEN BRANDT

Aanhef

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 12;

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, met name artikel 3, § 1, tweede lid, zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 25 april 2019;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die wordt ingeroepen overeenkomstig de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, zoals gewijzigd bij de ordonnantie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT