Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, de 19 novembre 2021

Artikel 1. Voor de toepassing van het besluit van het Verenigd College van 15 oktober 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, wordt het aantal personen waarboven het gebruik van het COVID Safe Ticket vereist is, verlaagd tot 100 personen tegelijkertijd voor de buitenactiviteiten van sport- en fitnesscentra.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 20 november 2021.

Art. 3. De voorzitter van het Verenigd College en de leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 19 november 2021.

Voor het Verenigd College :

De Voorzitter van het Verenigd College,

R. VERVOORT

De Leden van het College bevoegd

voor Gezondheid en Welzijn,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT

Aanhef

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, inzonderheid artikel 5, § 2, tweede lid;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 15 oktober 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie;

Overwegende het advies dat de GEMS op 14 november 2021 heeft opgesteld, waaruit blijkt dat de epidemiologische situatie in België en op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad aanzienlijk verslechterd; dat de 14-daagse incidentiegraad per 100.000 inwoners 1054 bedraagt voor het Belgische grondgebied en 799 voor het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, waar die 540 bedroeg bij de uitbreiding van het CST;

Dat dat verslag tevens wijst op een stijging van de bezettingsgraad van de algemene ziekenhuisbedden en van de bedden op intensieve zorg door patiënten die daar behandeld worden voor COVID-19, alsook een voorspelling van de verdere stijging van de bezetting van de bedden op intensieve zorg tot niveaus die de toegang tot zorg in het gedrang kunnen brengen;

Dat de stijging van de bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden een vertraging vertoont ten opzichte van de besmettingen;

Overwegende de geringere stijging van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT