Besluit van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende wijziging van het besluit van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij van 6 september 2012 houdende delegatie van bevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling, de 27 août 2015

Artikel 1. In artikel 1, § 1, 1° en artikel 2, eerste lid van het besluit het besluit van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij van 6 september 2012 houdende delegatie van bevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling wordt het woord "Grondwaterbeheer" vervangen door de woorden "Grondwater en Lokaal Waterbeheer".

Art. 2. In artikel 3 en 4 van voornoemd besluit worden de woorden "Lokaal Waterbeheer" vervangen door de woorden "Grondwater en Lokaal Waterbeheer".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Handtekening

Aalst, 27 augustus 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij,

  1. VAEL

Aanhef

Het afdelingshoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, artikel 20, § 1, 8° en § 2, 8°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, artikel 28, § 2, 2°, d, 2), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT