Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 21 juni 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, de 22 août 2023

Artikel 1. Artikel 16 van het besluit van het afdelingshoofd van 21 juni 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, vervangen bij het besluit van het afdelingshoofd van 25 mei 2018 en gewijzigd bij het besluit van het afdelingshoofd van 7 februari 2020, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 16. Dhr. Peter Dekelver en mevr. Katrien Wijnants hebben voor de afdeling delegatie om beslissingen te nemen tot uitwisseling van gegevens conform hoofdstuk 3 en 4 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Art. 2. Aan artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van het afdelingshoofd van 6 april 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. punt 2°, c), wordt opgeheven;

 2. punt 5° wordt opgeheven.

  Art. 3. In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "conform de VLIF-regelgeving" vervangen door de zinsnede "voor dossiers die zijn ingediend tot en met 31 december 2022,".

  Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een artikel 19/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 19/1. Het diensthoofd van de dienst Ondernemen heeft voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 over steun voor productieve investeringen en opstartverrichtingen in de landbouw delegatie om beslissingen te nemen over de subsidiabele bedragen en het toekennen van steun, tot een bedrag van 75.000 euro.".

  Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 19/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 19/2. Het diensthoofd van de dienst Ondernemen heeft voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 over steun aan niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen delegatie om beslissingen te nemen over de subsidiabele bedragen en het toekennen van steun, tot een bedrag van 75.000 euro.".

  Art. 6. In hetzelfde besluit wordt een artikel 19/3 ingevoegd, dat luit als volgt:

  "Art. 19/3. Het diensthoofd van de dienst Ondernemen heeft voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 over steun voor innovatieve investeringen in de landbouw en de uitvoeringsbepalingen delegatie om:

 3. de ontvankelijkheid van steunaanvragen te beoordelen;

 4. beslissingen te nemen over de verlenging van de indieningstermijn van betalingsaanvragen;

 5. beslissingen te nemen over de subsidiabele bedragen en de uitbetaling van de steun tot een bedrag van 75.000 euro.".

  Art. 7. In hetzelfde besluit wordt artikel 26 opgeheven.

  Art. 8. In hetzelfde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT