Besluit van de Directeur van de directie Coördinatie en Financiën van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie, de 6 février 2024

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de Cel Administratieve Geldboeten van het directie Coördinatie en Financiën van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, belast met de uitvoering van de bevoegdheden inzake de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. " de ordonnantie van 9 juli 2015 ": de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie;

  2. " het besluit van 14 juli 2016 ": het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016 tot uitvoering van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie en van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie;

  3. " de Directeur ": de Directeur van de directie Coördinatie en Financiën van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

HOOFDSTUK II. - Delegaties betreffende de toepassing van de ordonnantie van 9 juli 2015 en van het besluit van 14 juli 2016

Art. 3. Voor de procedure en de besluitvorming betreffende het opleggen van administratieve boetes wordt delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid verleend aan de eerste attaché, de heer Jonathan EVRARD, alsook aan de dames Alisson LOMBAERTS, Ingrid MOREAU, Alice BARTHELEMY en Angélique DEBRULLE, attachees.

De delegaties bedoeld in het eerste lid omvatten ook de correspondentie in verband met de betrokken verrichtingen.

Art. 4. De ambtenaar die gebruik maakt van de bij de artikel 3 gedelegeerde bevoegdheden, plaatst de formule "in opdracht/i.o." boven de vermelding van zijn handtekening en zijn graad.

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5. De gedelegeerde bevoegdheden als bedoeld in dit besluit worden verleend onder voorbehoud van het evocatierecht van de Directeur.

Art. 6. Het besluit van de Directeur van de directie Coördinatie en Financiën van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de administratieve geldboeten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT