Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende, de 18 janvier 2024

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende wordt vervangen als volgt:

` Het jaarlijks quotum is:

3,5 % voor 2013;

3,8 % voor 2014;

4,5 % voor 2015;

8,2 % voor 2016;

7,8 % voor 2017;

8,5 % voor 2018;

9,2 % voor 2019;

10 % voor 2020;

10,8 % voor 2021;

14,7 % voor 2022;

18,5 % voor 2023;

26,7 % voor 2024;

27,9 % voor 2025;

22,7 % voor 2026;

20,6 % voor 2027;

20,6 % voor 2028;

20,6 % voor 2029;

20,6 % voor 2030.`

Art. 2. De Minister die bevoegd is voor energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 18 januari 2024.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

A. MARON

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 28, § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende;

Gelet op de studie van Brugel n° 20230616-46 van 16 juni 2023 betreffende de overeenstemming van de quota van groenestroomcertificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de gelijke kansentest, zoals bepaald in het besluit van 22 november 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest, uitgevoerd op 21 juni 2023;

Gelet op het advies van Brugel, gegeven op 18 juli 2023;

Gelet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT