Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van subsidies voor het driejarige sportinvesteringsprogramma 2021-2023, de 15 décembre 2023

Artikel 1. § 1. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten aangerekend op de basisallocatie 10.006.64.25.63.21 van de ordonnantie van 24 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2022, worden aan de Brusselse gemeenten subsidies toegekend voor een totaal bedrag van 16 547 292,00 euro, ten belope van de bedragen (uitgedrukt in euro) als vermeld in de volgende tabel.

Communes/Gemeenten Projet/Project Lieu/Plaats Enveloppe maximale (en euros)/Maximaal beschikbaar budget (in euro)
Uccle/Ukkel Complexe Stroobant - Rénovation complète de la salle /Stroobantcomplex - Volledige vernieuwing van de zaal Avenue Paul Stroobant, 431180 Uccle /Paul Stroobantlaan 431180 Ukkel 2.676.520 €
Saint-Gilles/Sint-Gillis Rénovation et restauration de la piscine Victor Boin /Renovatie en restauratie van het Victor Boin-zwembad Rue de la Perche 38 - 1060 Saint-Gilles /Wipstraat 38 - 1060 Sint-Gillis 5.000.000 €
Forest/Vorst Bertelson : construction d'une piste d'athlétisme et de l'ensemble des épreuves sportives connexes/Bertelson: aanleg van een atletiekpiste en alle bijhorende sportvoorzieningen Avenue du Globe 46, 1190 Forest /Globelaan 46, 1190 Vorst 2.086.000 €
Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek Construction d'une annexe pour le matériel sportif de la salle de sport Louis Namèche/Bouw van een bijgebouw voor het sportmateriaal van de sportzaal Louis Namèche Rue Van Kalck 93 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean/Van Kalckstraat 93 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 258.335 €
Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde Construction de deux terrains de Padel Couverts et d'un terrain de basket. Aménagements des accès pour personnes à mobilité réduite/Aanleg van twee overdekte padelterreinen en een basketveld. Aanpassing van de toegangen voor personen met beperkte mobiliteit Parc Sportif des Trois Tilleuls /Sportcomplex Drie Linden 351.712 €
(Ville de) Bruxelles/(Stad) Brussel Parc Maximilien - Max sur senne - Aménagement de différentes surfaces de sports /Maximiliaanpark - Max-sur-Zenne - Aanleg van verschillende sportvelden Avenue de l'héliport 42/46, 1000 Bruxelles /Helihavenlaan 42/46, 1000 Brussel 315.000 €
Etterbeek Ernest Richard (site ISFCE) - Rénovation salle de sports phase II /Ernest Richard (ISFCE-site) - Renovatie sportzaal fase II Rue Joseph Buedts 18-20 - 1040 Etterbeek /Joseph Buedtsstraat 18-20 - 1040 Etterbeek 173.635 €
Berchem-Sainte-Agathe /Sint-Agatha-Berchem Rénovation des éclairages des terrains synthétiques du centre sportif /Vernieuwing van de verlichting van de synthetische terreinen van het sportcomplex Rue des Chalets n°
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT