Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 22 décembre 2022

Artikel 1. Zijn goedgekeurd, de bijgevoegde tabellen "Tariefrooster vanaf 1 februari 2023" met de prijzen te heffen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2022 houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt opgeheven, evenals alle daarvoor goedgekeurde overeenstemmende prijzentabellen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2023.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 27-01-2023, p. 12366 )

Handtekening

Brussel, 22 december 2022.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT