Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL), de 29 septembre 2022

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de contractuele personeelsleden van de Reguleringscommissie voor Energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "Brussel Gas Elektriciteit" genoemd, afgekort "BRUGEL".

TITEL II. - Aanpassing van de bepalingen betreffende de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op hun toepassing op de contractuele personeelsleden van BRUGEL

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Art. 2. Onder voorbehoud van de specifieke bepalingen vervat in dit besluit, zijn de bepalingen betreffende de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, vervat in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in zijn latere wijzigingen, van toepassing op de contractuele personeelsleden van BRUGEL.

HOOFDSTUK II. - Toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 3. Onder "leidend ambtenaren" of onder "leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar", dient te worden verstaan de Raad van Bestuur van BRUGEL opgericht en georganiseerd door de artikelen 30ter tot 30septies van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 4. Artikel 4 van hetzelfde besluit dient als volgt te worden gelezen:

"Art. 4. De rechten en plichten bepaald in de artikelen 5 tot en met 14bis van het statuut, zoals van toepassing verklaard door artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29/09/2022 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL), zijn op de contractuele personeelsleden van toepassing.".

Afdeling 2. - Indienstneming

Art. 5. Artikel 6 van hetzelfde besluit dient als volgt te worden gelezen:

"Art. 6. De in artikel 2, 1° en 2° bedoelde contractuele personeelsleden worden in dienst genomen in een graad van rang 1 of 2 op niveau A, B of C naargelang het geval, zoals opgenomen in artikel 5 van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT