Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv finance&invest.brussels voor het beheer van een Economisch Transitiefonds, de 15 septembre 2022

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. finance&invest.brussels: de naamloze vennootschap opgericht bij het koninklijk besluit van 21 oktober 1980 tot oprichting van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor het Brusselse Gewest en tot vaststelling van haar eerste statuten, genaamd finance&invest.brussels, KBO nr.: 0426.936.986;

 2. investering: financiële verrichtingen die de vorm aannemen van:

  1. een inbreng in het kapitaal of het eigen vermogen, in ruil voor aandelen met of zonder stemrecht;

  2. een lening, al dan niet achtergesteld, of met kenmerken die verband houden met de financiële situatie van de debiteur, converteerbaar, omwisselbaar of met inschrijvingsrechten;

  3. een lening in verband met de verwerving van een aandelenbelang;

 3. de-minimisverordening: verordening nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 4. Minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;

 5. Gewest: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Art. 2. Finance&invest.brussels is belast met de oprichting van een Economisch Transitiefonds dat tot doel heeft bij te dragen tot de transitie van de hele economie van het Gewest naar een koolstofvrije economie en naar een circulaire en regeneratieve economie.

  In het kader van het Economisch Transitiefonds doet finance&invest.brussels investeringen:

 6. hetzij tegen marktvoorwaarden ;

 7. hetzij in overeenstemming met de de-minimisverordening.

  Art. 3. Het Gewest kent een werkingssubsidie van 2.350.000 euro toe aan finance&invest.brussels om haar beheerskosten in het kader van deze opdracht te dekken. De subsidie maakt het voorwerp uit van een vastlegging van 2.350.000 euro in 2022. Dat bedrag wordt jaarlijks vereffend ten belope van 235.000 euro, van 2022 tot en met 2031.

  De in het eerste lid bedoelde subsidie is aan te rekenen op de basisallocatie 12.011.19.03.0310 `Werkingssubsidies aan finance&invest.brussels (GIMB) verbonden aan het Economisch Transitiefonds - gedelegeerde opdracht' van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2022.

  Vanaf 1 januari 2032 kent de Minister een werkingssubsidie van maximum 235.000 euro toe aan finance&invest.brussels om haar beheerskosten in het kader van deze opdracht te dekken. Deze subsidie maakt het voorwerp uit van een jaarlijkse of meerjarige vastlegging en jaarlijkse vereffening.

  Art. 4. Het Gewest stelt een krediet van 10.000.000 euro ter beschikking van finance&invest.brussels zodat het investeringen kan doen in ondernemingen in het kader van deze gedelegeerde opdracht.

  Het in het eerste lid bedoelde krediet is aan te rekenen op de basisallocatie 23.002.20.01.0310 `Terugbetaalbare leningen toegekend aan finance&invest.brussels (GIMB) met het oog op het verlenen van leningen aan KMO's voor de ecologische overgang van de economie (Economisch Transitiefonds) - gedelegeerde opdracht' van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2022.

  Het krediet maakt het voorwerp uit van een vastlegging van 10.000.000 euro in 2022. Dat bedrag wordt vereffend ten belope van 4.000.000 euro in 2022 en vervolgens ten belope van maximum 2.000.000 euro per jaar vanaf 2023, op vraag van finance&invest.brussels.

  Na het einde van de gedelegeerde opdracht betaalt finance&invest.brussels het krediet en de verwezenlijkte interesten en meerwaarden op de investeringen terug aan het Gewest. De eventuele verliezen, kapitaalverliezen en negatieve rente of boetes die door de bank worden toegepast op bedragen die in het kader van de gedelegeerde opdracht aan finance&invest.brussels zijn betaald worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

  Art. 5. Via het Economisch Transitiefonds doet finance&invest.brussels investeringen in:

 8. ondernemingen die, met het oog op een verkleining van de ecologische voetafdruk van hun activiteiten, investeringen verwezenlijking in verband met de volgende domeinen:

  1. de transitie naar een schone of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT