Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, de 20 octobre 2022

Artikel 1. In artikel 10 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten worden de zinnen "De nieuwe tarieven worden uiterlijk op 30 april bekendgemaakt en gaan in op 1 september.

De eerste herziening zal plaatsvinden in het derde jaar volgend op de bekendmaking van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan in het Belgisch Staatsblad." geschrapt.

Art. 2. Artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen door artikel 7 van het besluit van 27 oktober 2016, wordt vervangen als volgt:

" Art. 12. § 1. De parkeerretributie die verschuldigd is in deze zone is:

- 0,90 euro voor het eerste half uur;

- 2,60 euro voor het tweede half uur;

- 5,30 euro voor het tweede uur.

Het eerste kwartier is gratis, mits registratie bij de aanvang van het parkeren, ofwel elektronisch ofwel met het ticket dat de parkeermeter hiervoor beschikbaar stelt. Het gratis kwartier is nooit inbegrepen bij de aankoop van een betalend parkeerbewijs.

§ 2. Vanaf 1 mei 2025 en vervolgens om de drie jaar wordt het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde retributies automatisch en van rechtswege geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het nieuwe bedrag is de uitkomst van de volgende formule: elke van de in paragraaf 1 bedoelde retributies vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand januari die voorafgaat aan de datum van de indexering. Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2023.

Het tarief dat het resultaat is van de in lid 1 bedoelde berekening wordt naar beneden afgerond op één tiende euro.

De geïndexeerde bedragen mogen niet hoger zijn dan de maximumbedragen die zijn vastgesteld in artikel 14 van de ordonnantie van 6 juli 2022 houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheerswijze van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "

Art. 3. Artikel 13 van hetzelfde besluit, wordt als volgt vervangen:

" Art. 13. § 1. In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de duurtijd van de betaalde parkeertijd of in geval van overschrijding van de maximale toegelaten parkeertijd, wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitaire retributie van 40 euro voor 2u parkeren.

§ 2. Vanaf 1 mei 2025 en vervolgens om de drie jaar wordt het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde retributie automatisch en van rechtswege geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het nieuwe bedrag is de uitkomst van de volgende formule: 40 euro vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand januari die voorafgaat aan de datum van de indexering. Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2023.

Het tarief dat het resultaat is van de in lid 1 bedoelde berekening wordt naar beneden afgerond op één euro.

De geïndexeerde bedragen mogen niet hoger zijn dan de maximumbedragen die zijn vastgesteld in artikel 14 van de ordonnantie van 6 juli 2022 houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheerswijze van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "

Art. 4. Artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen door artikel 9 van het besluit van 27 oktober 2016, wordt vervangen als volgt:

" Art. 16. § 1. De parkeerretributie die verschuldigd is in deze zone is:

- 0,90 euro voor het eerste half uur;

- 0,90 euro voor het tweede half uur;

- 3,50 euro voor het tweede uur.

Het eerste kwartier is gratis, mits registratie bij de aanvang van het parkeren, ofwel elektronisch ofwel met het ticket dat de parkeermeter hiervoor beschikbaar stelt. Het gratis kwartier is nooit inbegrepen bij de aankoop van een betalend parkeerbewijs.

§ 2. Vanaf 1 mei 2025 en vervolgens om de drie jaar wordt het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde retributies automatisch en van rechtswege geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het nieuwe bedrag is de uitkomst van de volgende formule: elke van de in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT