Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017 tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2022, de 6 octobre 2022

Artikel 1. Bijlage 5 "Verhoging of verlaging van de huurprijs in functie van het energieprestatiecertificaat" is bij dit besluit gevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag die volgt op de inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2022 tot wijziging van de bijlagen bij het uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017 tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen.

De staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN.

Art. N. Bijlage 5

"Verhoging of verlaging van de huurprijs in functie van het energieprestatiecertificaat"

Energieprestatie
van gebouwen-certificaat
(EPB)
Verhoging van de maandelijkse
huur van (€)
A + 164,16
B + 109,44
C + 54,72
D + 21,89
E 0
F -10,94
G -21,89

Handtekening

Brussel, 6 oktober 2022.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op artikel 6, § 1, IV, 2° van de Bijzondere wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen waarbij de gewesten op het vlak van huisvesting bevoegd worden voor de specifieke regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, voor de laatste keer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT