Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, de 14 juillet 2022

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

Artikel 1. In artikel 10ter, § 1, 3° en § 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen worden de woorden "en XXI" vervangen door de woorden ", XXI en XXIV".

Art. 2. In artikel 10quinquies, § 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "en XXII " vervangen door de woorden ", XXII en XXV".

Art. 3. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1, worden de woorden "en XIX " vervangen door de woorden ", XIX en XXVI";

 2. in paragraaf 2, worden de woorden "en XX " vervangen door de woorden ", XX en XXVII".

  Art. 4. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "en XX " vervangen door de woorden ", XX en XXVII".

  Art. 5. In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een deel Ibis ingevoegd, met als titel " Eisen van toepassing vanaf 1 januari 2023".

  Art. 6. In deel Ibis, ingevoegd bij artikel 5, worden artikelen 14bis en 14ter ingevoegd, luidend als volgt:

  " Art. 14bis. De zwaar gerenoveerde EPB-Wooneenheden hebben een specifiek jaarlijks primair energieverbruik van minder dan of gelijk aan 150 kWh per m2 en per jaar.

  Art. 14ter. De Niet-Residentiële EPB-eenheden die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt door een overheidsinstantie en die zwaar gerenoveerd zijn, hebben een specifiek jaarlijks primair energieverbruik dat lager is dan de drempel die is voorgeschreven in artikel 10quinquies, § 1 voor nieuwe EPB-eenheden, waarop een vermenigvuldigingsfactor van 1,6 wordt toegepast. Voor de toepassing van dit artikel zal een Niet-Residentiële EPB-eenheid die eigendom is van een overheidsinstantie, beschouwd worden als bestemd om te worden gebruikt door een overheidsinstantie. ".

  Art. 7. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in het eerste lid worden de woorden "en XIX " vervangen door de woorden ", XIX en XXVI";

 4. in het tweede lid worden de woorden "en XX " vervangen door de woorden ", XX en XXVII".

  Art. 8. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "en XIX of XX " vervangen door de woorden ", XIX of XX en XXVI of XXVII ".

  Art. 9. In artikel 16bis van hetzelfde besluit worden de woorden "en XX "...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT